Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 9 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 9 kategorija)

Skelbimo nr.: 35812

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2017-06-26

2017-07-17

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AV - 117
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. AV-154 redakcija)

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
CHEMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (19-7T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas yra
karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus (toliau - Skyrius) vyresniojo
specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -
kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų
srities chemijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais
valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, aplinkos tyrimų metodus, su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais ir standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais;
6.3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai
dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo,
valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengia teisės aktų, susijusių su aplinkos tyrimais, projektus;
7.2. tinkamai ir laiku atlieka aplinkos užterštumo organinėmis ir neorganinėmis
medžiagomis tyrimus pagal įvairių projektų programas, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais, taikant nacionalinius ir (ar) tarptautinius tyrimų metodus;
7.3. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą
skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN SO/IEC 17025 atitiktis;
7.4. atlieka aplinkos valstybinę laboratorinę kontrolę;
7.5. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai
pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės sistemos funkcionavimas;
7.6. vertina laboratorijų (organizacijų) pateiktą medžiagą leidimui atlikti aplinkos ir taršos
šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus gauti;
7.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt