Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Vandenų apsaugos ir hidrografinio tinklo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), A lygis, kategorija - 11.

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Vandenų apsaugos ir hidrografinio tinklo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), A lygis, kategorija - 11.

 

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 40 testo klausimų

 

 

Skelbimo numeris: 22719

 

Skelbimo data: 2012-03-30. 

 

Dokumentai priimami iki 2012-04-12

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Vandenų apsaugos ir hidrografinio tinklo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Vandenų apsaugos ir hidrografinio tinklo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11. 

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Vandenų apsaugos ir hidrografinio tinklo priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo ir aplinkosaugos srityje, koordinuoti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą, vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą vandens telkinių ir paviršinio vandens naudojimo srityje bei užtikrinti hidrografinio tinklo tinkamo hidrologinio režimo palaikymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – vandenų apsauga ir hidrografinio tinklo priežiūra, poveikio aplinkai vertinimas vandenų naudojimo srityje, Lietuvos Respublikos upių, ežerų, tvenkinių kadastro (toliau – Kadastras) tvarkymas, regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos koordinavimas ir priežiūra.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, ar matavimų inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vandens apsaugos ir valdymo, arba vandentvarkos srityse;

6.3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;

6.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, vandenų valdymą, apsaugą ir naudojimą, nuotekų tvarkymą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;

6.5. būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo taisyklėmis ir Agentūros nuostatais;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais, Internet Explorer ir ArcGIS kompiuterinėmis programomis;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių vandens apsaugą ir valdymą, ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, planuojamą veiklą tarptautiniuose vandentakiuose projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.2. teikia pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.3. nustatyta tvarka teikia išvadas dėl vandens telkinių naudojimo bei vandens telkinių įrengimo techninių projektų atitikimo nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams, tvenkinių ir užtvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros taisyklių tvirtinimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.4. organizuoja ir atlieka regionų aplinkos apsaugos departamentų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vandenų apsaugos ir paviršinio vandens naudojimo srityje patikrinimus, teikia pasiūlymus vandenų apsaugos ir hidrografinio tinklo priežiūros kontrolės vykdymo problemoms spręsti, trūkumams šalinti;

7.5. rengia ir teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir įmonėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, upių, hidrotechnikos statinių priežiūros kausimais, kad būtų užtikrinta informacijos apie aplinką sklaida;

7.6. teikia pasiūlymus dėl priemonių, užtikrinančių hidrografinio tinklo tinkamo hidrologinio režimo palaikymą, koordinuoja jų įgyvendinimą, teikia rekomendacijas dėl vandens telkinių hidrologinio režimo, atsižvelgiant į ypatingų ekologinių situacijų valdymo tikslus;

7.7. teikia metodinę pagalbą regionų aplinkos apsaugos departamentams vandens telkinių ir paviršinio vandens naudojimo ir apsaugos srityje, bei kitoms valstybės institucijoms, vandens telkinių savininkams, valdytojams ir naudotojams vandens lygio pažeminimo tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose klausimais;

7.8. tvarko Kadastrą, tikrina vandens telkinių atitikimą Kadastro objektams nustatytiems kriterijams, registruoja Kadastro objektus, teikia Kadastro duomenis Kadastro duomenų gavėjams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. Nr.9, LT-09311 Vilniuje

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:  8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt