Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo nr.: 2215

Skelbimo data: 2014-05-22

Skelbimas publikuojamas iki: 2014-05-28

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. AV-28
(Pakeista Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. gegužės 12 d. įsakymu
Nr. AV-153)

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (4-12T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir personalo skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti veiksmingą teisės taikymą, atstovauti Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, vykdyti regionų aplinkos apsaugos departamentų patikrinimus, organizuoti Agentūros veiklą korupcijos prevencijos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės taikymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
   
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, civilinį procesą, administracinį procesą, Lietuvos narystės Europos Sąjungoje klausimus;
6.3. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Open Office, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti ir taikyti teisės aktus, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
   
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnų veiksmų ir sprendimų;
7.2.  pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus dėl Agentūros sprendimų, veiksmų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3.  rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;
7.4.  atstovauja Agentūros interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
7.5.  pagal kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos derina su kitomis institucijomis, rengia Agentūros direktoriaus įgaliojimų projektus ir kitus dokumentus Agentūros veiklos klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6.  tiria Agentūros valstybės tarnautojų tarnybinius nusižengimus, darbuotojų drausminius nusižengimus;
7.7.  nustatyta tvarka teikia konsultacijas teisės aiškinimo ir taikymo klausimais Agentūros struktūriniams padaliniams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.8. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia paaiškinimus, pasiūlymus, metodinę ir kitą pagalbą Europos Sąjungos teisės klausimais paskirtiems į ES Tarybos ar/ir Europos Komisijos komitetus ir darbo grupes Agentūros atstovams;
7.9. rengia ar dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sutartis, civilines sutartis;
7.10. Agentūros vadovybei pavedus pagal kompetenciją organizuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą Agentūroje, kontroliuoja korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą;
7.11. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir Agentūros vadovybės pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________Susipažinau
           
(Parašas)
           
(Vardas ir pavardė)
           
(Data)

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 8 706 62007, el.p. v.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

norėdami įvesti puslapio tekstą)