Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Skelbimo Nr.: 26907

Skelbimo data: 2014-02-03

Dokumentai priimami iki: 2014-02-12

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. AV -29

 

APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTO
KLIMATO KAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (37-8T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus (toliau - skyrius)
vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros
(toliau - Agentūra) sprendimus vykdant išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio apskaitą ir vertinant prognozes, rengti ir teikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
apskaitos ataskaitas visuomenei ir institucijoms pramonės bei tirpiklių naudojimo sektoriuose.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -
išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaita ir vertinimas, šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitų rengimas ir teikimas institucijoms pramonės bei
tirpiklių naudojimo sektoriuose.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti darbo patirtį cheminių medžiagų, fluorintų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir lakiųjų organinių junginių duomenų apskaitos srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, klimato kaitą, aplinkos oro apsaugą, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo sprendimus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaita, būti susipažinusiam su Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos gairėmis, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis ir Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa, AutoCAD, GeoMap, Statistica, ADMS;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir veiklos planai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą, apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ir prognozių klausimais pramonės bei tirpiklių naudojimo sektoriuose;
7.4. rengia šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos aprašo pramonės bei tirpiklių naudojimo sektorių dalis ir informaciją apie apskaitai naudotą metodologiją, įvykdytus perskaičiavimus, pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos parengtas metodines gaires, kad valstybės institucijos, tarptautinės organizacijos ir visuomenė būtų tinkamai ir laiku informuojamos apie išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;
7.5. kaupia ir archyvuoja pramonės bei tirpiklių naudojimo sektorių visą su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita susijusią rašytinę ir elektroninę informaciją ir/arba nuorodas į šią informaciją;
7.6. pildo pramonės ir tirpiklių naudojimo sektorių skaičiavimų duomenis bendrosiose atsiskaitymo formos lentelėse, užtikrina duomenų kokybę, jų archyvavimą ir saugumą ir, esant reikalui, prisideda prie kitų sektorių aprašomųjų dalių parengimo ir skaičiavimų atlikimo tam, kad būtų užtikrintas reikalavimus atitinkantis kokybiškas ataskaitų parengimas;
7.7. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja vertinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozes pramonės bei tirpiklių naudojimo sektoriuose;
7.8.dalyvauja Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriato ir Europos Komisijos ekspertų vykdomose nacionalinių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų peržiūrose, teikia atsakymus į pateiktus klausimus ir pastabas dėl ekspertų pateiktų ataskaitų tam, kad būtų užtikrintas tinkamas nacionalinių ataskaitų įvertinimas;
7.9. dalyvauja tarptautinėse programose ir projektuose, susijusiuose su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita ir ataskaitų rengimu;
7.10. pagal kompetenciją teikia konsultacijas suinteresuotiems asmenims ir institucijoms šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos duomenų surinkimo ir vertinimo klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu Valstybės tarnybos departamentui: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/

Išsamesnė informacija apie konkursą:

Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje.

Tel.: 870662007, el. paštas: v.trainaviciene@aaa.am.lt+

_____________________