Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Skelbimo Nr.: 26632


Skelbimo data: 2013-12-04


Dokumentai priimami iki 2013-12-13


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) uždavinius, organizuoti numatytų aplinkos apsaugos tikslų ir prioritetinių priemonių įgyvendinimą, koordinuoti regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą atliekų tvarkymo kontrolės organizavimo ir vykdymo srityje, vykdyti regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos priežiūrą ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl šio darbo gerinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – aplinkos apsaugos valstybinėje kontrolėje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos ar geografijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;
6.3. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer, Open Office;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo Agentūros nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų atliekų tvarkymo kontrolės srityje įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą;
7.2. rengia bei nagrinėja įstatymų ir kitų teisės aktų projektus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atliekų tvarkymo srityje ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, siekiant užtikrinti teisės aktų atitiktį Agentūros veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;
7.3. atlieka regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atliekų tvarkymo srityje, patikrinimus ir teikia išvadas, pasiūlymus dėl kontrolės efektyvumo didinimo, teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo atliekų tvarkymo srityje klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą;
7.4. atlieka asmenų pareiškimų, pasiūlymų ir skundų dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekų tvarkymo srityje, nagrinėjimą ar skundus sukėlusių priežasčių nustatymą, pasiūlymų ir nurodymų dėl jų pašalinimo rengimą ir vykdo jų įgyvendinimo kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą;
7.5. nagrinėja ir rengia dokumentus Agentūros nustatytoms atliekų vežimo kontrolės, pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo, teisės išduoti pažymas apie sutvarkytas atliekas suteikimo funkcijoms vykdyti;
7.6. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Agentūros vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Išsamesnė informacija apie konkursą: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt