Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 30508)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 30508)

 

Skelbimo nr.: 30508

Skelbimo data: 2015-08-27. Dokumentai priimami iki 2015-09-07.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AV - 166
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. AV-209 redakcija)

 

APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTO
TARŠOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (5-3T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, aplinkosaugos, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos srityse, rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, užtikrinti atliekų apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę bei teikimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita ir vertinimas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities fizikos, arba matematikos, arba statistikos krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa, failinėmis bei reliacinėmis duomenų bazėmis;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti teisės aktuose nustatyti Agentūrai uždaviniai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą, projektus, kad būtų įgyvendinti teisės aktuose nustatyti Agentūrai uždaviniai;
7.3. analizuoja, sistemina bei apibendrina informaciją apie medicininių, statybinių, nuotekų dumblo ir kitų atliekų susidarymą ir tvarkymą, kad valstybės institucijos ir visuomenė būtų tinkamai informuojamos apie atliekų tvarkymą;
7.4. vykdo medicininių, statybinių, nuotekų dumblo ir kitų atliekų apskaitos duomenų surinkimą ir kokybės patikrą, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl skyriaus tvarkomų duomenų bazių tobulinimo bei funkcionalumo užtikrinimo, kad būtų įgyvendinti teisės aktuose nustatyti Agentūrai uždaviniai;
7.5. nustatyta tvarka teikia ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, rengia informaciją bei informacinius leidinius, skirtus valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims apie medicininių, statybinių, nuotekų dumblo ir kitų atliekų susidarymą ir tvarkymą, kad būtų užtikrinta reikalingos darniam vystymuisi informacijos sklaida;
7.6. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų bei projektų vykdyme, kad būtų įgyvendintos programos ir projektai, pasiekti tikslai;
7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Išsamesnė informacija:

adresas:  A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

telefonas: 8 706 68057

el. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt