Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 6192
Skelbimo data: 2017-07-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-324
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. AV-157 redakcija)


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
DUOMENŲ VALDYMO IR PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (32-7T)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, aplinkos apsaugos, valstybinio aplinkos monitoringo srityse, užtikrinti duomenų tvarkymo procedūras pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - jūros aplinkos apsauga.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos krypties;
6.2. turėti darbo patirties;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą ir informacijos apie aplinką teikimą visuomenei, žinoti Europos Sąjungos Pavojingų medžiagų (2013/39/ES) direktyvos, Jūrų strategijos pagringų direktyvos (2008/56/EB), Europos Sąjungos Bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB) reikalavimus bei juos įgyvendinančius teisės aktus ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, žinoti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo aplinkos monitoringo duomenų analizę, įskaitant statistinę, vertina aplinkos būklę bei joje vykstančius procesus;
7.2. rengia informaciją nacionalinėms, taip pat tarptautinėms ataskaitoms apie aplinkos būklę (pagal ES Bendrosios vandens politikos, Nitratų direktyvos, Vėžiagyvių Direktyvos, Mažųjų banginių direktyvos reikalavimus, Helsinkio komisijos tematiniams vertinimams ir kt.);
7.3. teikia (atšaukia) duomenis Europos aplinkos agentūros informacijos ir stebėjimų tinklui (EIONET), Helsinkio komisijos duomenų bazei ICES;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinius projektus, juose dalyvauja;
7.5. dalyvauja aplinkos kokybės būklę reglamentuojančių teisės aktų projektų rengime;
7.6. plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.7. vykdo visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos apsaugos klausimais;
7.8. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2017-07-24