Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 30465)

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 30465)

Skelbimo nr.: 30465

Skelbimo data: 2015-08-18. Dokumentai priimami iki 2015-08-27.

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2012 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. AV - 103
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. AV-204
redakcija)

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (40-10T)

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

 

4. Cheminių medžiagų skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymą, Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (toliau - AIVIKS) tvarkymą, lakius organinius junginius (LOJ), gyvsidabrio ir kai kurių jo junginių eksporto draudimą ir ribojimą, bei įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, atstovauti Lietuvos Respublikos poziciją Europos Komisijos (EK) komitetų ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) susitikimuose.

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymas, AIVIKS tvarkymas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos arba biochemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bioinžinerijos arba aplinkos inžinerijos, arba chemijos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį cheminių medžiagų valdymo srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, būti gerai susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas bei darbo planuose numatytas užduotis, kad būtų įgyvendinti skyriaus metiniai darbų planai;
7.2. pagal kompetenciją įgyvendina teisės aktus, Agentūros vadovybės sprendimus viešojo administravimo ir cheminių medžiagų ir preparatų valdymo srityse, pagal skyriaus kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. priima iš gamintojų, importuotojų, profesionaliųjų naudotojų, platintojų, eksportuotojų dokumentus ir jų pakeitimus, duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius), tikrina jų patikimumą bei tikslina gautą informaciją, tvarko AIVIKS, kaupia ir tvarko lakiųjų organinių junginių, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ozono sluoksnį ardančių medžiagų apskaitos duomenis, užtikrina pateiktų dokumentų, duomenų ir informacijos saugą, teikia duomenis ir informaciją duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka, teikia informaciją interneto svetainei http://gamta.lt, kad būtų užtikrinta informacijos sklaida;
7.4. registruoja duomenų ir informacijos teikėjus žurnale ir kompiuterio bylose, užtikrina AIVIKS Cheminių medžiagų posistemio sąveiką su susijusiais registrais, duomenų bazėmis ir klasifikatoriais;
7.5. dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamų darbo grupių veikloje informacijos ir duomenų apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) tvarkymo klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. dalyvauja atliekant į ES koreguojamąjį planą įtrauktų cheminių medžiagų vertinimą, rengia ir dalyvauja rengiant ataskaitas apie REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus (mišinius), apie LOJ reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimą, apie pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) eksportą ir importą Europos Sąjungos (EK ir ECHA) ir nacionalinėms institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, redaguoja EK ruošiamus reglamentus lydinčius teisės aktus bei ECHA siūlomus dokumentų vertimus į lietuvių kalbą;
7.7. teikia konsultacijas, rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą ūkio subjektams dėl dokumentų ir duomenų pateikimo bei cheminių medžiagų ir preparatų valdymo klausimais siekiant užtikrinti efektyvesnį chemijos srities teisės aktų įgyvendinimą;
7.8. vykdo ES teisės aktais nustatytas administracines procedūras, taikomas tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų eksportui ar importui, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.9. koordinuoja ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių lakiųjų organinių junginių naudojimą įrenginiuose bei dažuose ir lakuose, įgyvendinimą bei rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Išsamesnė informacija:

adresas: A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

telefonas: 8 706 68057

el. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt