Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 7 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 7 kategorija)

 

Skelbimo nr.:

34149

Skelbimo data:

2016-11-04

Dokumentai priimami iki:

 

Konkursą organizuojanti įstaiga:

2016-11-24

 

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. AV-255

JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
DUOMENŲ VALDYMO IR PROGRAMŲ SKYRIAUS
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (32-6T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus (toliau - Skyrius) specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio aplinkos monitoringo srityse, užtikrinti duomenų tvarkymo procedūras pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinis aplinkos monitoringas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, valstybinį aplinkos monitoringą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie Baltijos jūros ir Kuršių marių aplinkos būklę Lietuvos bei užsienio institucijoms, visuomenei įvairiomis informavimo priemonėmis;
7.3. renka, tvarko, analizuoja Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo duomenis, aplinkos būklės vertinimą, rengia Baltijos jūros ir Kuršių marių tyrimų ataskaitas;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos, tarptautines programas ir projektus;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja Baltijos jūros ir Kuršių marių aplinkos kokybės būklę reglamentuojančių teisės aktų projektų rengime;
7.6. plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt