Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 31710

Skelbimo data: 2016-02-08. Dokumentai priimami iki 2016-02-29

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. AV - 1


AUTOMATIZUOTŲ MATAVIMO SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (67-4T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga diegti, prižiūrėti ir vystyti automatizuotas radiacinės taršos matavimo bei informacines sistemas, kontroliuoti vieningų metodų taikymą bei matavimo įrenginių techninių charakteristikų atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - jonizuojančios spinduliuotės matavimų kokybės užtikrinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities elektronikos ir elektros inžinerijos, ar bendrosios inžinerijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, ar aplinkotyros, ar informatikos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį automatizuotų matavimo bei informacinių sistemų priežiūros srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, jonizuojančios spinduliuotės apsaugą, darbo su elektros įrenginiais, radioaktyviomis medžiagomis reikalavimais, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. būti susipažinusiam su kokybės vadybos sistemos reikalavimais pagal LST EN ISO/IEC 17025, kitomis Europos Sąjungos valstybių narių taikomomis kokybės vadybos sistemomis;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo ir aplinkosaugos srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.3. rengia dokumentų, reglamentuojančių automatizuotų aplinkos radiacinės taršos matavimo sistemų darbą, projektus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos bei įrangos gamintojų reikalavimus tobulinimo, užtikrina automatinių jonizuojančios spinduliuotės matavimų kokybę ir vykdo kokybės kontrolę;
7.4. eksploatuoja ir vysto automatizuotas aplinkos radiacinės taršos šaltinių emisijų matavimų ir kontrolės sistemas, atsako už aplinkos radiacinės kokybės matavimo sistemų įrangos eksploatavimą ir priežiūrą;
7.5. kontroliuoja vieningų metodų taikymą bei matavimo prietaisų techninių charakteristikų atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams radiacinės taršos monitoringo sistemose;
7.6. dalyvauja nustatytąja tvarka svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su aplinkos radiologiniu monitoringu;
7.7. dalyvauja seminaruose, konferencijose, mokymuose, pratybose, ir palyginamuosiuose bandymuose radiologinio monitoringo srityje;
7.8. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt