Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 6751
Skelbimo data: 2017-12-01


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV - 267
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. AV-331
redakcija)

VANDENŲ BŪKLĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (69-5T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vandenų būklės vertinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rinkti ir tvarkyti upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių biologinių elementų (makrozoobentoso, ichtiofaunos ir fitoplanktono) valstybinio monitoringo duomenis, vertinti šios kategorijos vandens telkinių ekologinę būklę, pagal kompetenciją rengti ataskaitas, informaciją ir teikti nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos ar molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vandens apsaugą ir valdymą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vandens apsaugą ir valdymą, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių monitoringo ir ekologinės būklės vertinimo srityse, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.2. dalyvauja rengiant upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių valstybinio monitoringo metinius planus dėl biologinių elementų monitoringo;
7.3. renka ir tvarko upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių valstybinio monitoringo biologinių elementų (makrozoobentoso, ichtiofaunos ir fitoplanktono) rodiklių duomenis;
7.4. vertina upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių biologinių elementų (makrozoobentoso, ichtiofaunos ir fitoplanktono) rodiklių valstybinio monitoringo rezultatus;
7.5. pagal kompetenciją rengia Valstybinės aplinkos monitoringo programos dalį dėl upių kategorijos vandens telkinių būklės stebėjimo;
7.6. pagal kompetenciją tvarko ir vysto informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos" Valstybinio vandens monitoringo posistemės dalį dėl upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių biologinių elementų rodiklių duomenų ir Vandenų būklės vertinimo posistemės dalį dėl upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių ekologinės būklės ir ekologinio potencialo vertinimo pagal biologinių elementų rodiklius;
7.7. pagal kompetenciją kuria ir vysto upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo kriterijus;
7.8. kuria ir vysto upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių tipologiją;
7.9. apibūdina upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių tipų etalonines sąlygas ir atlieka jų peržiūrą;
7.10. vertina upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių ekologinę būklę ir ekologinį potencialą pagal biologinių elementų rodiklius;
7.11. rengia ir teikia Agentūros Hidrografinio tinklo skyriui Europos Komisijai teikiamų ataskaitų apie atnaujintus upių baseinų valdymo planus dalis dėl upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo pagal biologinių elementų rodiklius;
7.12. rengia ir teikia Europos aplinkos agentūros Europos vandens informacinei sistemai ataskaitas apie upių, ežerų ir tvenkinių vandens kokybę (makrozoobentoso, ichtiofaunos ir fitoplanktono rodiklių duomenys);
7.13. rengia duomenis ir informaciją apie upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių monitoringą, ekologinės būklės vertinimą pagal biologinių elementų rodiklius kaimyninių šalių (Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities) atsakingoms institucijoms pagal tarpžinybinius susitarimus ir vertina jų pateiktus atitinkamus duomenis;
7.14. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei, nacionaliniams leidiniams apie aplinkos būklę, Agentūros interneto svetainei;
7.15. pagal skyriaus kompetenciją derina savivaldybių aplinkos monitoringo programų paviršinio vandens dalis;
7.16. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pranešimus ir prašymus;
7.17. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai nacionalinių darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.18. pagal kompetenciją teikia tarnybinę pagalbą kitiems Agentūros administracijos padaliniams;
7.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2017-12-22