Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 35217)

 

Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 35217)

Skelbimo nr.: 35217

Skelbimo data:

Dokumentus galima pateikti iki:

2017-04-05

2017-04-26

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. AV - 67


INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (15-13T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus informacinių ir komunikacinių sistemų srityse, užtikrinti Agentūros veiklos poreikiams naudojamų informacinių sistemų funkcionavimą, racionalų informacijos išteklių naudojimą ir integralumą, efektyvumą ir saugą. 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos, ar fizikos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, informacinių išteklių valdymą, duomenų sisteminimą, informacinių sistemų kūrimą ir vystymą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti duomenų bazių valdymo (Oracle) sistema ir geografinių informacinių sistemų (ArcGIS Explorer) programa;
6.5. išmanyti duomenų bazių valdymo sistemas, duomenų išrinkimo galimybes bei priemones, mokėti išrinkti duomenis atliekant elementarias užklausas;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriaus metiniai darbų planai;
7.2. administruoja Agentūros veikloms skirtas informacines sistemas, užtikrina sistemų ir jose esančių duomenų saugumą;
7.3. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir metodinius dokumentus dėl informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. nagrinėja kitų institucijų ir įstaigų pateiktus derinimui teisės aktų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus; 
7.5. rengia kompiuterinės ir kompiuterinių tinklų infrastruktūros įrangos, sisteminės programinės įrangos specifikacijas, vertina Agentūros padalinių pateiktas derinti specifikacijas;
7.6. teikia siūlymus dėl Agentūros informacinių sistemų ir kompiuterinės bei kompiuterinių tinklų infrastruktūros įrangos tobulinimo;
7.7. tvarko Skyriaus dokumentaciją, susijusią su duomenų bazių serveriais ir duomenų bazėmis;
7.8. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt