Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 6841
Skelbimo data: 2017-12-28


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)
Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. AV-201
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. AV-358
redakcija)


POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (61-11T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau - Departamentas) Klaipėdos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimu, pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis apie aplinkos būklę, taršą, klimato kaitą, teikti ją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.


IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities gamtinės geografijos, ar geologijos, ar chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos, ar gamybos inžinerijos, ar bendrosios inžinerijos, ar statybos inžinerijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos krypties, arba meno studijų srities architektūros krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą;
7.2. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją atlieka planuojamų ūkinių veiklų, įrašytų į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - atranka), rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.3. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, teikia poveikio aplinkai vertinimo programas tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, toms planuojamoms ūkinėms veikloms dėl kurių atliekant atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo priimama išvada, kad privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;
7.4. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją nagrinėja, ar planuojamai ūkinei veiklai, neįrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašus, turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, ir rengia sprendimų dėl poreikio atlikti atranką projektus, atlieka šių planuojamų ūkinių veiklų atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo, rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.5. pagal kompetenciją nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos leidimus priėmimo, taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, peržiūri taršos leidimų sąlygas;
7.6. vykdydamas šio pareigybės aprašymo 7.5 papunktyje nurodytas funkcijas, nustatyta tvarka nagrinėja atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentus, nagrinėja ir rengia sprendimų projektus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.7. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, rengia sprendimų dėl šių programų keitimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.8. nustatyta tvarka vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl ankstesnės aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo, sprendimų reikalauti parengti naują ar papildyti galiojančią aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.9. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina medienos kuro pelenų naudojimo planus;
7.10. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina žemės ūkio naudmenų tręšimo biologiškai skaidžiomis atliekomis planus;
7.11. atlieka ūkio subjektų Vandens naudojimo apskaitos metinių ataskaitų duomenų pirminę patikrą ir priėmimą;
7.12. atlieka ūkio subjektų Nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų duomenų pirminę patikrą ir priėmimą;
7.13. tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas;
7.14. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina nuotekų dumblo naudojimo tręšimui (žemės ūkyje ar energetinėms kultūroms) planus, teritorijos rekultivavimo projektus, kai planuojama dumblą panaudoti pažeistoms teritorijoms rekultivuoti;
7.15. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
7.16. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą;
7.17. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.18. pagal kompetenciją išduoda ir pratęsia leidimus vykdyti grunto kasimo ir šalinimo darbus jūrų ir jūrų uostų akvatorijose;
7.19. tvarko į Skyrių gaunamą ir iš Skyriaus siunčiamą korespondenciją;
7.20. vykdo kitus su Departamento ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2018-01-18