Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas (A lygis 10 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas (A lygis 10 kategorija)

Skelbimo nr.: 4107

Skelbimo data: 2016-01-20

Skelbimas publikuojamas iki: 2016-02-01

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra


Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. AV-57
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. AV-4
redakcija)


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
ANALITINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (33-9T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    1. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
    2. Pareigybės lygis - A.
    3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

    4. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, organizuoti ir vykdyti stacionarių bei mobilių aplinkos oro taršos šaltinių valstybinę laboratorinę kontrolę, organizuoti ir vykdyti oro mėginių paėmimą ir tyrimų atlikimą ypatingų ekologinių situacijų bei avarijų atvejais.

III. VEIKLOS SRITYS

    5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinė laboratorinė kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
    6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities;
    6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, analitinę kontrolę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
    6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
    6.4. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
    6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
    7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotus pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
    7.2. paima oro mėginius ir atlieka tyrimus pagal valstybinės laboratorinės kontrolės planą;
    7.3. organizuoja ir operatyviai paima aplinkos oro mėginius ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais;
    7.4. pagal kompetenciją sprendžia emisijų į aplinkos orą kontrolės ir tyrimų klausimus;
    7.5. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
    7.6. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: 

tel. 8 706 68057, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)