Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Skelbimo Nr.: 26520


Skelbimo data: 2013-11-15


Dokumentai priimami iki 2013-11-25


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra


Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas:
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų
tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.
II. PASKIRTIS
4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų
tvarkymo kontrolės skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė
reikalinga vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama – Agentūra) funkcijas aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės priežiūros atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityje.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse
– aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūra.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro
kvalifikacinius laipsnius) socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba teisės
krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, ir Agentūros nuostatais;
6.4. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer
kompiuterine programa;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti
informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir
pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. nagrinėja ir rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus arba dalyvauja juos rengiant,
teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų
rengiamų teisės aktų projektų;
7.3. tikrina, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos
departamentai (toliau vadinama – RAAD) ir jų pareigūnai, išskyrus RAAD direktorius, laikosi jų
veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityje,
tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;
7.4. tikrina, analizuoja ir vertina, ar RAAD efektyviai vykdo aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityje;
7.5. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, siekiant įvertinti RAAD ir jų pareigūnų
veiklos efektyvumą;
7.6. nagrinėja asmenų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus dėl RAAD veiklos, vykdant
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityje;
7.7. teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityje, siekiant užtikrinti tinkamą ir
efektyvų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą;
7.8. dalyvauja pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
7.9. analizuoja, apibendrina Europos Sąjungos valstybių narių praktiką atliekų ir užterštų
teritorijų tvarkymo kontrolės srityje, teikia paaiškinimus ir pasiūlymus;
7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam,
kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Išsamesnė informacija apie konkursą: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje; tel.: 8 706 62007; v.trainaviciene@aaa.am.lt; http://gamta.lt