Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 27275)

 

Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 27275)

 

Skelbimo Nr.: 27275

Skelbimo data: 2014-04-01.

Dokumentus galima pateikti iki 2014-04-10 elektroniniu būdu: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. AV-70
(pakeista Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2014 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. AV-107)

JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
ANALITINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (33-7T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, vykdyti valstybinę laboratorinę kontrolę Klaipėdos regione, organizuoti ir vykdyti mėginių paėmimą ypatingų ekologinių situacijų bei avarijų atvejais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinė laboratorinė kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį cheminių tyrimų srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, analitinę kontrolę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotus pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. pagal kompetenciją atlieka valstybinę laboratorinę kontrolę;
7.3. paima mėginius ir pagal kompetenciją atlieka tyrimus ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais;
7.4. pagal kompetenciją atlieka Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno funkcijas;
7.5. vykdo Jūrinių tyrimų departamento kokybės vadybos sistemos technikos vadovo pavaduotojo funkcijas;

7.6. pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras ir kitą dokumentaciją, susijusią su standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų įgyvendinimu;
7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt,

______________