Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departento Hidrocheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departento Hidrocheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 7570
Skelbimo data: 2018-07-18


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Hidrocheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. AV-143


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
HIDROCHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ATD 3-6T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Hidrocheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Aplinkos tyrimų departamento (toliau - Departamentas) Hidrocheminių tyrimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, vykdyti Valstybinio aplinkos monitoringo metinius planus, įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus hidrochemijos tyrimų srityje, rengti kokybės sistemos dokumentus pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinio aplinkos monitoringo vykdymas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, ar aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, ar mikrobiologijos krypties, ar molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, aplinkos monitoringą, aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis) matavimų ir tyrimų metodus, matavimų ir tyrimų, atliekamų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tvarką, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. ima mėginius ir atlieka hidrocheminius ir specifinių teršalų tyrimus pagal Baltijos jūros ir Kuršių marių metinius valstybinio aplinkos monitoringo planus;
7.2. atlieka hidrocheminius tyrimus pagal upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių Klaipėdos regione metinius valstybinio aplinkos monitoringo planus;
7.3. pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, instrukcijas ir kitą dokumentaciją standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų įgyvendinimui;
7.4. atlieka kokybės sistemos vidaus auditus Departamente;
7.5. užtikrina atliekamų tyrimų/matavimų kokybę, vykdant vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant tarplaboratoriniuose tyrimuose;
7.6. pagal kompetenciją operatyviai, tiria aplinkos elementų (Baltijos jūros, Kuršių marių, upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių Klaipėdos regione, dugno nuosėdų, dirvožemio) užterštumą Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
7.7. nustatyta tvarka teikia atliktų matavimų ir tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS");
7.8. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.9. diegia aplinkos teršalų hidrocheminius tyrimų metodus, atitinkančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: (8 46) 38 04 78
El. paštas: jolanta.mitruleviciute@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2018-08-14