Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Administravimo departamento Informacinių sistemų sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija)

 

Administravimo departamento Informacinių sistemų sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija)

Skelbimo nr.: 7224
Skelbimo data: 2018-04-12


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Administravimo departamento Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. AV-67
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. AV-24
redakcija)


ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (77-3T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo departamento Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Administravimo departamento Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, registrų ir informacinių sistemų kūrimo, tvarkymo, vystymo srityse, organizuoti Agentūros valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių sistemų funkcionavimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - registrų, informacinių sistemų kūrimo ir vystymo.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės informacinių išteklių valdymą, informacinių sistemų, registrų kūrimą ir vystymą, būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.6. gebėti valdyti, rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su registrų, informacinių sistemų kūrimu, tvarkymu ir vystymu, projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant Agentūros valdomų ar tvarkomų registrų, informacinių sistemų specifikacijas, kitus projektinius dokumentus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų teikiamų derinti registrų ir informacinių sistemų specifikacijų;
7.3. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl registrų, informacinių sistemų techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros bei integravimo su kitų valstybės institucijų registrais, informacinėmis sistemomis;
7.4. rengia ar dalyvauja rengiant investicinius projektus, technines užduotis dėl registrų, informacinių sistemų kūrimo ir modernizavimo;
7.5. teikia pasiūlymus dėl informacijos, kurią valdo Agentūra, atlikdamas teisės aktų nustatytas funkcijas, apdorojimo informacinių technologijų priemonėmis;
7.6. rengia Agentūros tvarkomų duomenų ataskaitas ir užklausas, teikia IS „AIVIKS" ataskaitų ir duomenų naudotojams konsultacijas ataskaitų naudojimo ir kūrimo analitinėmis (BI) priemonėmis klausimais;
7.7. administruoja Agentūros kokybės vadybos sistemos programinę įrangą, konsultuoja naudotojus rodiklių, duomenų perkėlimo ir archyvavimo, kitais naudojimo klausimais;
7.8. vykdo Pagalbos tarnybos informacinės sistemos priskirtas užduotis bei pildo Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę;
7.9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2018-05-04