Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2018 metai. Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31).

 

2018 metai. Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31).

 

Turinys:

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)


2. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)


3. Informacija apie teismų panaikintas atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusia iki 2017-10-31).


4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31).


5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)


6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią  iki 2017-10-31)

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2018 m.

pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

 

 

 

 

 

 

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

        Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatomis, poveikio aplinkai vertinimo dokumentai Aplinkos apsaugos agentūrai turi būti pateikti popieriniame ir skaitmeniame formate.

 

 

        Atsižvelgiant į tai, kad atsakinga institucija poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skelbia savo tinklalapyje, prašome poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skaitmeniname formate Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti su nuasmenintais duomenimis (nenurodyti fizinių asmenų vardų ir pavardžių, asmens kodų bei adresų (išskyrus planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją)).

 

 

          Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo

      Informuojame, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

           Su Įsakymu galite susipažinti čia.

 

       Dėl Radiacinės saugos centro kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekto

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentams pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2018 metai

 

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

 

 

 

2. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

 

 Data

Dokumento       

numeris            

Raštas dėl klaidų ištaisymo
Pataisytas dokumentas
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

3.
Informacija apie teismų panaikintas atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusia iki 2017-10-31).


 

   

 

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31).


 

 

Paskelbimo data                PŪV pavadinimas                                                                                 PŪV vieta                                                             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

Data               
PŪV pavadinimas                                                                                 
PŪV vieta                                              
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

 

Data Dokumento numeris Išvada Informacija atrankai
2018-01-11 (28.4)-A4-332

Atrankos išvada dėl ūkininko Naglio Narausko pienininkystės komplekso

plėtros poveikio aplinkai vertinimo  

 Informacija atrankai Priedai
       

 

 

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

  Data  

Dokumento       

numeris             

Persvarstyta atrankos išvada Persvarstymo protokolas
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

Data      

Dokumento     

numeris                    

Programos  pavadinimas                                                                 

Susirinkimo

protokolas

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

Data      

Dokumento       

numeris                

Sprendimas                                                           

Susirinkimo

protokolas

2018-01-05 (28.7)-A4-149 Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste galimybių Protokolas
2018-01-11 (28.1)-A4-315 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Jonavos rajono Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 74 ha) naudojimo galimybių  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

Data Sprendimas Priedai
     
     

 

11.
Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

     

Data

 

Dokumento        

numeris            

Sprendimas