Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 30873

 

Skelbimo data: 2015-10-15. Dokumentai priimami iki 2015-10-26.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. AV-184
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. AV - 275
redakcija)

TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
GYVOSIOS GAMTOS LEIDIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (44-4T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) funkcijas ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas gyvosios gamtos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, gyvosios gamtos apsaugą, jos išteklių naudojimą bei ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą gyvosios gamtos srityje, su tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais laukinės gyvūnijos ir augalijos apsaugą bei prekybą laukiniais gyvūnais ir augalais ar jų dalimis, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas, darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
7.2. rengia bei nagrinėja įstatymų ir kitų teisės aktų projektus dėl ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.3. nagrinėja asmenų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus dėl ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti leidimą prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais, rengia šių leidimų projektus;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių augalus, rengia šių leidimų projektus;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, rengia šių leidimų projektus;
7.7. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, rengia šių leidimų projektus;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatančiame išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles nustatytos formos dokumentus gyvūnams/augalams, jų dalims ir gaminiams iš jų, rengia šių dokumentų projektus;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti leidimą naudoti saugomas rūšis, rengia šių leidimų projektus;
7.10. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti leidimą naudoti laukinius gyvūnus, rengia šių leidimų projektus;
7.11. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti specialiosios žvejybos leidimą, rengia šių leidimų projektus;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti leidimą įsigyti elektros žvejybos aparatą, rengia šių leidimų projektus;
7.13. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja, rengia ir tvarko dokumentus dėl elektros žvejybos aparatų registravimo;
7.14. renka, tvarko, analizuoja informaciją apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą gyvosios gamtos srityje, teikia ją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, institucijoms ir visuomenei.
7.15. dalyvauja seminaruose, pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
7.16. dalyvauja planuojant, rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas bei projektus;
7.17. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių veikloje;
7.18. bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bei kaimyninėmis šalimis ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje;
7.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Išsamesnė informacija:

 

Telefonas: 8 706 68057

 

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt