Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 35570

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2017-05-24

2017-06-13

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. AV - 118
redakcija)POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IR TARŠOS PREVENCIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (59-5T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau - Departamentas) Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktų reikalavimų, susijusių su poveikio aplinkai vertinimu įgyvendinimą, užtikrinti poveikio aplinkai vertinimo proceso kokybės, apimčių ir viešinimo reikalavimus, esant būtinumui atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijose ir darbo grupėse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities geografijos ar geologijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar statybos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais poveikio aplinkai vertinimą, būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Agentūros nuostatais;
6.4. būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.5. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir pasiekti tikslai;
7.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir rengia atrankos išvadų, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo, galutinių atrankos išvadų, sprendimų dėl galutinių atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.4. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, teikia poveikio aplinkai vertinimo programas tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus, sprendimų dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.5. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektų ir suinteresuotos visuomenės pastabas, pasiūlymus, prašymus ir skundus;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos Aplinkos apsaugos Generalinio direktorato organizuojamuose susitikimuose dėl poveikio aplinkai vertinimo teisės aktų taikymo Lietuvos Respublikoje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.7. rengia ir skelbia visuomenei informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir sprendimus;
7.8. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt