Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Veikla > Ūkio subjektų priežiūra > Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas

 

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas

 

  1. Teisės aktai, reguliuojantys Aplinkos apsaugos agentūros veiklą, atliekant ūkio subjektų priežiūrą
  2. Teisės aktai,  įtvirtinantys priežiūros sričių reikalavimus

 

  • Teisės aktai, reguliuojantys Aplinkos apsaugos agentūros veiklą, atliekant ūkio subjektų priežiūrą

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.

8. Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija.

9. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas.

10. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl  Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje.
11. Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje.
12. 2009 m. lapkričio 25 d Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (EMAS) (OL 2009 L 342, p. 1).
13 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 2010 L 27, p. 1).
14. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 1997 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136-150).

15. 2008 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 318/2008 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2008 L 95  p. 3).

13. 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 166,  p. 1).
16.

17. 2006 m. gruodžio 18 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1). 
18. 2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 987/2008 kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai (OL 2008 L 268, p.14).
19. 2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 134/2009 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XI priedas (OL 2009 L 46, p. 3).
20. 2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 552/2009 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (OL 2009 L 164, p.7).
21. 2010 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas  (ES) Nr. 276/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (dichlormetanas, žibalas, degusis kepsninių skystis ir organoalavo junginiai) (OL 2010 L 86, p.7).
22. 2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas  (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Šis reglamentas iš dalies keičia ir pritaiko Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą („Saugos duomenų lapo pildymo nurodymai“) prie Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytų klasifikavimo kriterijų ir kitų atitinkamų nuostatų (OL 2010 L 133, p.1).
23. 2008 m. balandžio 16 d.  Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 107, p.6).
24. 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p.1).
25. 2009 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 761/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 440/2008, nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), siekiant jį suderinti su technikos pažanga (OL 2009 L 220, p.1).
26. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis  direktyvas 67/548/EEB BEI 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).
27. 2010 m. gegužės 21 d.  Komisijos reglamentas (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2010 L 126, p.1).
28. 2009 m. rugpjūčio 10 d.  Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2009 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OL 2009 L 235, p.1)
29. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Tekstas svarbus EEE) (OL 2009 L 286,  p. 1).
30. 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2000 m.  specialusis leidimas, 15  skyrius, 5 tomas, 5 p. 190).
31. 2000 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2038/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų fiksuotų dozių inhaliatorių ir medicininių vaistų pompų atžvilgiu (OL 2000 specialusis leidimas, 15 skyrius,  5 tomas, p. 216).
32. 2000 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2039/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, siekiant nustatyti bazinius metus hidrochlorfluorangliavandenilių kvotoms paskirstyti (OL 2000 specialusis leidimas, 15 skyrius,  5 tomas, p. 217).
33. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1804/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl halono, eksportuojamo būtiniausioms reikmėms patenkinti, kontrolės, produktų ir įrenginių, turinčių chorofluoragliavandenilių, eksporto ir bromchlormetano kontrolės (OL 2003 specialusis leidimas, 15 skyrius,  7 tomas, p. 627).
34. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Tekstas svarbus EEE) (OL 2006 L 161 ,  p. 1).
35. 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007, nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą (OL 2007 L 332,  p. 7).
36. 2003 m. kovo 7 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 nuostatas dėl halono 1301 ir halono 1211 naudojimo (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 691) (OL 2003 specialusis leidimas, 15 skyrius,  7 tomas, p. 405).
37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 687 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo”.
39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo”. 
40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“.

41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ .

42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-1034 „Dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2010–2015 metų programos patvirtinimo“.
43. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“.
44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“.
45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d.  įsakymas Nr. 599 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos aprašo“  (Žin., 2002, Nr. 115-5161; 2008, Nr. 53-1989).
46. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-10-31 įsakymas Nr. 529 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų, kurių pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai įrodytas moksliniais tyrimais ir patvirtintas tarptautine praktika, kurių naudojimas ir tiekimas į Lietuvos Respublikos rinką yra uždraustas ar apribotas, išėmimo iš apyvartos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 109-4832).
47. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-07-02 įsakymas Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2008, Nr. 77-3049, Nr. 123-4688; 2009, Nr. 17-672).
48. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo  ir  ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007 Nr. 22-849, 2008, Nr. 66-2517; 2009 Nr. 157-7112, 2010, Nr.62-3081).
49.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymas  Nr. D1-602 „Dėl Lietuvos kompetentingos institucijos paskyrimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-154 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų eksporto ir importo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2009, Nr. 123-5304)
50. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 15-634, Nr. 64-2913; 2009, Nr. 143-6319; 2010, Nr.76-3902).
51. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-379/4-273 „Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3474; 2007, Nr. 111-4550; 2009, Nr. 131-5710; 2011, Nr. 125-5971).
52. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr.  D1-369/4-263 „Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo“ (Žin., 2007 Nr. 73-2915).
53. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 123/43 „Dėl leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims aplinkos monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkos” (Žin., 2000, Nr. 30-842; 2003, Nr.21-142; 2010, Nr. 85-44892011, Nr. 134-6385).
54. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymas Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.41-1184; 2008, Nr.38-1414; 2010, Nr. 34-1647; Nr. 48-2344).
55. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. D1-331 ‚Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2009, Nr. 74-3031, 2010 Nr. 6-250).
56. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-526 „Dėl Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 108-4446).
57. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 4-76);
58. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444; 2009, Nr.159-7261).
59. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 „Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos  cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6219).
60. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 "Dėl Kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2011, Nr. 24-1192, Nr. 129-6130).
61. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-542 „Dėl LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 83-4058).
62. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010 Nr. 5-200; 2012, Nr. 11-482).
63. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 39-1281; 2012, Nr. 14-609).

64. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 472 ,,Dėl duomenų apie radioaktyviąsias išmetas į vandens ir aplinkos orą teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2004, Nr. 138-5048; 2012, Nr. 8-293).
65. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. AV-263 „Dėl Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimo Aplinkos apsaugos agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

66. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AV-48 ,,Dėl Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiai žvejybai tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 25-1248).

67. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. AV-208 ,,Dėl Organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 122-5800).

68. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. AV-192 ,,Dėl ūkio subjektų konsultavimo Aplinkos apsaugos agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo" (kartu su 2011 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. AV-239 pakeitimu). priedas NR1 , priedasNR2

 

 

  •   Teisės aktai,  įtvirtinantys priežiūros sričių reikalavimus

Teisės aktai,  įtvirtinantys cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo reikalavimus                                      <Į Pradžią>
69. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000).

70. 2006 m. gruodžio 18 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1).  

71.2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 987/2008 kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai (OL 2008 L 268, p.14).
72.2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 134/2009 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XI priedas (OL 2009 L 46, p. 3).
73.2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 552/2009 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (OL 2009 L 164, p.7).
74. 2010 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas  (ES) Nr. 276/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (dichlormetanas, žibalas, degusis kepsninių skystis ir organoalavo junginiai) (OL 2010 L 86, p.7). 
75. 2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas  (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Šis reglamentas iš dalies keičia ir pritaiko Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą („Saugos duomenų lapo pildymo nurodymai“) prie Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytų klasifikavimo kriterijų ir kitų atitinkamų nuostatų (OL 2010 L 133, p.1). 
76. 2008 m. balandžio 16 d.  Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 107, p.6). 
77. 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p.1). 
78. 2009 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 761/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 440/2008, nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), siekiant jį suderinti su technikos pažanga ( OL 2009 L 220, p.1).
79. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111-4249; 2007, Nr. 22-855; 2008, Nr. 36-1315, Nr. 83-3317; 2009, Nr. 147-6609; 2010, Nr. 61-3019).
80. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-10-31 įsakymas Nr. 529 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų, kurių pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai įrodytas moksliniais tyrimais ir patvirtintas tarptautine praktika, kurių naudojimas ir tiekimas į Lietuvos Respublikos rinką yra uždraustas ar apribotas, išėmimo iš apyvartos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 109-4832).
81. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2008, Nr. 77-3049, Nr. 123-4688; 2009, Nr. 17-672).Teisės aktai,  įtvirtinantys cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimus                <Į Pradžią>

82. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis  direktyvas 67/548/EEB BEI 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ( OL 2008 L 353, p.1).

83. 2009 m. rugpjūčio 10 d.  Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2009 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OL 2009 L 235, p.1).
84. 2010 m. gegužės 21 d.  Komisijos reglamentas (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2010 L 126, p.1).

85. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) NR. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396,  p. 1).
86. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d.  įsakymas Nr. 599 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos aprašo“  (Žin., 2002, Nr. 115-5161; 2008, Nr. 53-1989).
87.  Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo  ir  ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81(1)-3703, Nr. 81(2)-3703, Nr. 81(3)-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22- 849; 2008, Nr. 66-2517; 2009 Nr. 157-7112; 2010, Nr.62-3081).

 

Teisės aktai,  įtvirtinantys cheminių medžiagų  eksporto ir importo reikalavimus

                                         <Į Pradžią>
88. Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, (Žin., 2004, Nr. 42-1371).
89. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) NR. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396,  p. 1).
90. 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2008 L 204, p. 1).
91. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (OL 2008 L 304, p. 75).
92. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-602 „Dėl Lietuvos kompetentingos institucijos paskkyrimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-154 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų eksporto ir importo tvarkos patvirtinimo: pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2009, Nr. 123-5304).

Teisės aktai,  įtvirtinantys lakiųjų organinių junginių tvarkymo reikalavimus                                               <Į Pradžią>
93. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 15-634, Nr. 64-2913; 2009, Nr. 143-6319; 2010, Nr.76-3902).
94. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-379/4-273 „Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3474; 2007, Nr. 111-4550; 2009, Nr. 131-5710).

Teisės aktai,  įtvirtinantys fluorintų dujų tvarkymo reikalavimus                                                                <Į Pradžią>

95. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Tekstas svarbus EEE) ( OL 2006 L 161 ,  p.1).
96. 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007, nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą (OL 2007 L 332,  p. 7).
97. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. D1-454 „Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo“ (Žin., 2008, Nr. 104- 4003).
98. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „ Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111- 4249; 2007, Nr. 22-855; 2008, Nr. 36-1315, Nr. 83-3317; 2009, 147-6609; 2010, Nr. 61-3019).

99. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 ,,Dėl Įmonių, tvatkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimotvarkos aprašo patvirtinimo" (pakeitimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. D1-372 ,,Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo") (Žin., 2009, Nr. 88-3778; 2011, Nr. 55-2670).

100. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 ,,Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 5-200; 2012, Nr. 11-482).

 

Teisės aktai,  įtvirtinantys ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimus                                   <Į Pradžią>

101. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Tekstas svarbus EEE) ( OL 2009 L 286,  p. 1).
102. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-542 ,,Dėl LAND 50-2011 ,,Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 83-4058).

103. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 „ Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010 Nr. 5-200; 2012, Nr. 11-482).

 

Teisės aktai,  įtvirtinantys laukinės augalijos, gyvūnijos naudojimo reikalavimus                                         <Į Pradžią>

104. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr.73- 2527).
105. Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas.
106. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas  (Žin., 1999, Nr. 60-1944)
107. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas (Žin., 1997, Nr.108-2727; 2001, Nr.110-3987; 2009, Nr. 159-7200).
108. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 65- 2634; Nr. 112).
109. 2008 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 318/2008 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą“ (OL 95 L 2008 p. 3-62).
110. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl  laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą“ (OL 1997 m. specialusis leidimas,15 skyrius, 3 tomas, p. 136-150).
111. 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles“ (OL 166, L 2006, p. 1-69)
112. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2484; 2010, Nr. 29-1365, Nr. 56-2800; 2011, Nr. 5-182).
113. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių ir Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr.47-2270).
114. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-383 „ Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3609; 2008, Nr. 22-837; 2009, Nr. 72-2947; 2010, Nr. 48-2351).
115. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymas Nr. 180 „Dėl žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 41-1184; 2008, Nr. 38-1414; 2010, Nr. 34-1647; 2011, Nr. 48-2344).
116. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d.  įsakymas D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 74-3031; 2010, Nr. 6-250).
117. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d.  įsakymas Nr. 658/831/74 „Dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097, Nr. 167-6158; 2007, Nr. 29-1068; 2009, Nr. 71-2911; 2010, Nr. 8-384) .
118. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. D1-260 „Dėl prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2215; 2009, Nr. 83-3470; 2010, Nr. 6-254, Nr. 66-3298)
119. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr.53-1540; 2010, Nr. 110-5652, Nr. 144-7379; 2011, Nr. 94-4456; 135-6429).
120. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 84-4111).
121. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 609 „Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 115- 5238; 2004, Nr. 50-1679; 2005, Nr. 128-4617; 2010, Nr. 6-261, Nr. 66-3301).
122. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 87-4617, Nr. 119-6061).
123. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 112-4802; 2010, Nr. 48-2352; 2011, Nr. 77-3768).Teisės aktai,  įtvirtinantys valstybinės laboratorinės kontrolės reikalavimus                                               <Į Pradžią>

124. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025).
125. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444; 2009, Nr. 159-7261).
126. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 39-1281; 2012, Nr. 14-609).
127. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 „Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos  cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6219).

Teisės aktai,  įtvirtinantys radionuklidų ir radioaktyvių atliekų tvarkymo reikalavimus                                 <Į Pradžią>

128. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1600).
129. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).
130. 2000 m. birželio 8 d. Komisijos rekomendacija dėl Euratom sutarties 36 straipsnio dėl radioaktyvumo lygių aplinkoje monitoringo, siekiant įvertinti gyventojų apšvitą, taikymo. (2000/473/Euratomas).
131. 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos rekomendacija “Dėl standartizuotos informacijos apie įprastai veikiančių branduolinių reaktorių ir perdirbimo gamyklų dujines ir skystąsias radioaktyviąsias išmetas į aplinką” (2004/2/Euratomas).
132. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 472 ,,Dėl duomenų apie radioaktyviąsias išmetas į vandens ir aplinkos orą teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2004, Nr. 138-5048; 2012, Nr. 8-293)

 

.Teisės aktai,  įtvirtinantys aplinkosaugos vadybos reikalavimus                                                                <Į Pradžią>

133. 2009 m. lapkričio 25 d Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (EMAS) (OL 342 L 2009, p. 1).
134. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 27 L 2010, p. 1).

135. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1847 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo įgyvendinimo" (Žin., 2010, Nr. 158-8037).

136. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 19 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 Dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, įgyvendinimo" (Žin., 2011, Nr. 6-229).

137.  Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. AV-208 ,,Dėl Organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, 122-5800).

 

Teisės aktai,  įtvirtinantys žmonių palaikų laidojimo, kremavimo tvarkos reikalavimus                                                                         <Į Pradžią>

138. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 140-5763).
139. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 66-2513; 2011, Nr. 32-1502).
140. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. D1-797 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“ (Žin., 2011, Nr. 125-5972).


Teisės aktai,  įtvirtinantys atliekų tvarkymo reikalavimus                                                                         <Į Pradžią>

141. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016).
142. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin. 2001, Nr: 85-2968).
143. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Žin., 1999, 13-314).
144. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006  L 190, p. 1).
145. 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1379/2007 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus (OL 2007 L 309, p. 7).
146. 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL 2007 L 316, p. 6).
147. 2008 m. liepos 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 669/2008 pateikiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC priedą (OL 2008 L 188, p. 7).
148. 2009 m. spalio 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 967/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į EBPO nepriklausančias šalis (OL 2009 L 271, p. 12).
149. 2008 m. liepos 29 d. Komisijos Reglamentas Nr. 740/2008 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl atliekų eksporto į tam tikras šalis tvarkos (OL 2008 L 201, p. 36).
150. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381; 2007, Nr. 11-461; 2008, Nr. 26-942, Nr. 55-2109, Nr. 67-2541; 2010, Nr. 43-2070, Nr. 70-3492, Nr. 135-6910; 2011, Nr. 57-2721; Nr. 150-7100; 2012, Nr. 16-697).
151. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2004, Nr. 78-2761; 2005, Nr. 2-23; 2007, Nr. 6-271; 2010, Nr. 53-2622, Nr. 79-4144, Nr. 91-4863; 2011, Nr. 28-1353).
152. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 65- 2310; 2009, Nr. 105-4388; 2010, Nr. 6-255).
153. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-663 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 17-620; 2007, Nr.79- 3195; 2008, Nr. 75-2969; 2011, Nr. 155-7374).
154. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552, Nr. 79-2812, Nr. 133-4823, Nr. 157-5737, Nr. 181; 2005, Nr. 51-1719, Nr. 55; 2007, Nr. 40-1502; 2008, Nr. 79-3139; 2009, Nr. 100-4198; 2010, Nr. 2-82, Nr. 6-258; 2011, Nr. 16-765).
155. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 „Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo “(Žin., 2003, Nr.42-1958; 2009, Nr.95- 4051, Nr. 113-4832; 2010, Nr. 6-251, Nr. 110-5646; 2011, Nr. 16-763; 2012, Nr. 3-80).
156. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599; 2010, Nr. 36-1739; 2011, Nr. 16-769).
157. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įra1gos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3713; 2006, Nr. 71-2648; 2007, Nr. 134-5439; 2010, Nr. 29-1369, Nr. 79-4128, Nr. 81; 2012, Nr. 9-350);
158. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903; 2002, Nr. 5-191; 2003, Nr. 79-3610; 2009, Nr. 145-6452; 2010, Nr. 89-4721; 2011, Nr. 16-768, Nr. 149-7005).
159. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (2009, Nr. 65-2598; 2010, Nr. 36-1737; 2011, Nr. 16-770, Nr. 149-7007).
160. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“  (Žin., 2004, Nr. 50-1676; 2005, Nr. 106-3931; 2010, Nr. 29-1361; 2011, Nr. 16-766, Nr. 147-6910).
161. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4469; 2004, Nr. 103-3802; 2010, Nr. 79-4120).

162. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 ,,Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 57-2720, Nr. 149-7006).

 

Teisės aktai, įtvirtinantys genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo, išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai reikalavimus

 

163. Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas.
164. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 413 ,,Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 80-3671; 2010, Nr. 110-5650; 2011, Nr. 16-755).
165. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. D1-225 ,,Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 71-2487; 2011, Nr. 120-5674).
                                                                                                                                                            <Į Pradžią>