Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Ūkio subjektų, kurių produktams suteiktas Europos Sąjungos ekologinio ženklas sąrašas

 

Ūkio subjektų, kurių produktams suteiktas Europos Sąjungos ekologinio ženklas sąrašas

 
2004 m. Lietuvai tapus Europos Sąjungos (toliau – ES) nare atsirado galimybė Lietuvos įmonių gaminamiems produktams ES ekologinį ženklą. ES ekologinio ženklo sistema skirta gyvendinti ES tvaraus vartojimo ir gamybos politiką, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai, klimatui ir gamtos ištekliams. Sistema skirta skatinti rinktis aukšto aplinkosauginio veiksmingumo lygio produktus.

 

ES ekologinis ženklas produktams suteikiamas vadovaujantis „2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo suteikimo“ ir Europos Komisijos sprendimu, kuriame aptariami ekologiniai kriterijai konkrečiai produktų grupei.  Parengti ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai atitinka geriausius ES rinkoje esančių produktų aplinkosauginius veiksmingumo reikalavimus. ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai rengiami vadovaujantis moksliniais tyrimais ir atsižvelgiant į naujausius technologinius pasiekimus konkrečioje pramonės šakoje ir yra orientuoti tik į esminius produkto poveikio rodiklius per visą produkto būvio ciklą. ES šalys narės paskiria Kompetentingas įstaigas, kurios įpareigotos suteikti ES ekologinį ženklą produktams, kurie atitinka šio ženklo suteikimo ekologinius kriterijus. 2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1847 paskyrė Aplinkos apsaugos agentūrą kompetentinga įstaiga, atsakinga už 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo suteikimo numatytų užduočių vykdymą. 2012 m. rugpjūčio 3 d. Aplinkos apsaugos agentūra suteikė AB „Grigiškės“ gaminamiems plonojo popieriaus produktams ES ekologinį ženklą. 

 

Gaminių turinčių ES ekoženklą sąrašas