Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 31590

Skelbimo data: 2016-01-25. Dokumentai priimami iki 2016-02-12

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AV - 117
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. AV-15
redakcija)


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
CHEMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (19-2T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, aplinkos tyrimų metodus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo, valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengia teisės aktų, susijusių aplinkos tyrimais, projektus;
7.3. atlieka aplinkos užterštumo organinėmis ir neorganinėmis medžiagomis tyrimus pagal programas ir ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. organizuoja atliktų tyrimų rezultatų surinkimą, rengia tyrimų rezultatų protokolus, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.5. tinkamai registruoja gautus mėginius ir savalaikiai paskirsto mėginius tyrimams atlikti;
7.6. atlieka aplinkos valstybinę laboratorinę kontrolę;
7.7. pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės sistemos funkcionavimas;
7.8. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 6857

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt