Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 28917)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 28917)

 

Skelbimo Nr.: 28917

Skelbimo data: 2015-01-14.

Dokumentai priimami iki 2015-01-23.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2013 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AV-96

(Pakeista Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu

Nr. AV-193)

APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTO

TARŠOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (5-20T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, aplinkosaugos, gamintojų ir importuotojų licencijuotų organizacijų veiklos, gaminių ir pakuočių bei jų atliekų tvarkymo apskaitos srityse, užtikrinti apskaitai reikalingų duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę bei teikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - gaminių ir pakuočių bei jų atliekų apskaita.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities matematikos, arba fizikos, arba informatikos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties;

6.2. neteko galios;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymą, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, failinėmis bei reliacinėmis duomenų bazėmis;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir duomenis, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūros uždaviniai ir pasiekti tikslai;

7.2. dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijavimą ir veiklą, gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamų rinkos dalių apskaitą, gaminių ir pakuočių bei jų atliekų apskaitą bei apskaitos duomenų surinkimą ir teikimą, kad būtų surinkta ir laiku pateikta informacija, reikalinga nustatyti bei spręsti aplinkosaugines problemas;

7.3. analizuoja, sistemina, apibendrina ir suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei teikia informaciją apie gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų, vidaus rinkai tiekiančių elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes užimamas rinkos dalis, gaminių ir pakuočių tiekimą vidaus rinkai bei atliekų tvarkymą, kad valstybės institucijos ir visuomenė būtų tinkamai informuojamos apie atliekų tvarkymo padėtį;

7.4. registruoja užsienio valstybių asmenis ir užsienio gamintojus Gamintojų ir importuotojų sąvade, priima ir tikrina užsienio valstybių asmenų ir užsienio gamintojų pateiktas gaminių tiekimo vidaus rinkai ataskaitas, analizuoja, apibendrina ir teikia informaciją apie gamintojus ir importuotojus, registruotus Gamintojų ir importuotojų sąvade;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, rengia informaciją bei informacinius leidinius, skirtus valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims, apie atliekų susidarymą ir tvarkymą, kad būtų užtikrinta informacijos, reikalingos darniam vystymuisi, sklaida;

7.6. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų bei projektų vykdyme, kad būtų įgyvendintos programos ir pasiekti projektų tikslai;

7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Papildoma informacija:

Tel.: 8 706 62007

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt