Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 13 kategorija)

 

Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 13 kategorija)

Skelbimo nr.: 35966

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2017-07-11

2017-07-31

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. AV - 171


INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (15-15T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus informacinių ir komunikacinių sistemų srityse, užtikrinti Agentūros veiklos poreikiams naudojamų informacinių sistemų funkcionavimą, racionalų informacijos išteklių naudojimą ir integralumą, efektyvumą ir saugą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities matematikos, ar statistikos, ar informatikos, ar programų sistemos, ar matematikos ir kompiuterių mokslo krypties, arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, informacinių išteklių valdymą, duomenų sisteminimą, informacinių sistemų kūrimą ir vystymą, dokumentų tvarkymo ir jų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. administruoja Agentūros veikloms tvarkomas ir valdomas informacines sistemas, užtikrina sistemų ir jose esančių duomenų saugumą;
7.2. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir metodinius dokumentus dėl informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. nagrinėja kitų institucijų ir įstaigų pateiktus derinimui dokumentus, teisės aktų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;
7.4. rengia techninės, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos specifikacijas, vertina ir derina Agentūros padalinių pateiktas specifikacijas;
7.5. teikia siūlymus dėl Agentūros informacinių sistemų tobulinimo, vystymo;
7.6. tvarko dokumentaciją, susijusią su informacinių sistemų kūrimu, vystymu bei palaikymu, duomenų bazių administravimu, veiklos procesų dokumentavimu;
7.7. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt