Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 3750

 

Skelbimo data: 2015-10-08.

 

Skelbimas publikuojamas iki: 2015-10-19

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AV-117
(Pakeista Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. gegužės 20 d. įsakymu
Nr. AV-163)


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
DUOMENŲ VALDYMO IR PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (32-3T)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, aplinkos apsaugos, valstybinio aplinkos monitoringo srityse, užtikrinti duomenų tvarkymo procedūras pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - jūros aplinkos apsauga.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos ar biofizikos, ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba fizinių mokslų studijų srities biochemijos ar geografijos krypties;
6.2. turėti darbo patirties;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą ir informacijos apie aplinką teikimą visuomenei, žinoti Europos Sąjungos Pavojingų medžiagų (2013/39/ES) direktyvos, Jūrų strategijos pagringų direktyvos (2008/56/EB), Europos Sąjungos Bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB) reikalavimus bei juos įgyvendinančius teisės aktus ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, žinoti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
7.2. vykdo aplinkos monitoringo duomenų analizę, įskaitant statistinę, vertina aplinkos būklę bei joje vykstančius procesus;
7.3. rengia informaciją nacionalinėms, taip pat tarptautinėms ataskaitoms apie aplinkos būklę (pagal ES Bendrosios vandens politikos, Nitratų direktyvos, Vėžiagyvių Direktyvos, Mažųjų banginių direktyvos reikalavimus, Helsinkio komisijos tematiniams vertinimams ir kt.);
7.4. teikia (atšaukia) duomenis Europos aplinkos agentūros informacijos ir stebėjimų tinklui (EIONET), Helsinkio komisijos duomenų bazei ICES;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinius projektus, juose dalyvauja;
7.6. dalyvauja aplinkos kokybės būklę reglamentuojančių teisės aktų projektų rengime;
7.7. plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.8. vykdo visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos apsaugos klausimais;
7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai:

tel. 870 668057, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)