Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Struktūra ir kontaktai > AAA direktoriaus 2013 metų užduotys

 

AAA direktoriaus 2013 metų užduotys

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS RAIMONDO SAKALAUSKO

 

2013 METŲ UŽDUOTYS

  1. Užtikrinti savalaikį ir kokybišką informacijos apie aplinką rinkimą bei ataskaitų Europos komisijai ir kitoms institucijoms pateikimą. Vystyti informacines sistemas informacijai apie aplinką,  aplinkosauginius pažeidimus kaupti, analizuoti bei teikti į elektroninę erdvę.
  2. Koordinuojant RAAD veiksmus, rengiant bendrus patikrinimus bei metodinius dokumentus, konsultuojant ūkio subjektus pagerinti situaciją komunalinių bioskaidžių atliekų, eksploatuoti netinkamų auto priemonių tvarkymo srityse.
  3. Nustatyti teritorijas, kurios gali būti užliejamos skirtingos tikimybės potvynių, ir įvertinti galimą neigiamą potvynių poveikį šiose teritorijose, vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27) nurodytais reikalavimais.
  4. Stiprinti metodinį vadovavimą RAAD, siekiant suvienodinti kontrolės metodus bei pagerinant gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolės efektyvumą.
  5. Mažinant aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės naštą verslui įdiegti rizikos vertinimo sistemą ūkio subjektų kontrolės planavime, parengti kontrolinius klausimynus pasirinktoms ūkinės veiklos sritims.
  6. Didinti įmonių informuotumą apie teisės aktų reikalavimus, susijusius su cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymu, padėti Lietuvos įmonėms pasirengti 2013 metų REACH registracijai.