Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 3693

 

Skelbimo data: 2015-09-18

 

Skelbimas publikuojamas iki: 2015-09-28

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. AV - 17
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. AV-234
redakcija)


PROJEKTŲ VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (26-5T)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti nacionalinių ir tarptautinių projektų, projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų ir kitų šaltinių, įgyvendinimo koordinavimą, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) atliekamų viešųjų pirkimų vykdymą, koordinavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - projektų valdymas ir viešųjų pirkimų organizavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, žinoti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos teikimą bei ES struktūrinių fondų administravimą ir finansavimą, būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. turėti vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešųjų pirkimų, projektų valdymo srityse, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. organizuoja viešuosius pirkimus Agentūroje bei teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbimus apie viešuosius pirkimus bei ataskaitas;
7.4. organizuoja Agentūros viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia posėdžius, juos protokoluoja ir konsultuoja kitus struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. rengia bei dalyvauja rengiant pavestų nacionalinių ir tarptautinių projektų, tarp jų finansuojamų iš ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių, paraiškas, įgyvendinimo ataskaitas bei užtikrina pavestų projektų įgyvendinimo priežiūros organizavimą, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai;
7.6. vykdo su viešaisiais pirkimais ir projektais susijusių dokumentų apskaitą, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
________________

Kontaktai išsamesnei informacijai:

tel. 8 706 68057, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)