Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki 2014-09-17.

Darbo vieta - Klaipėdoje.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas
(A lygis, 9 kategorija) (pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas)


Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. AV-184

TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (47-7T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas
yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus (toliau - Skyrius)
vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimu, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimu,
pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis apie aplinkos būklę, taršą, klimato kaitą,
žuvų išteklius ir verslinę žvejybą, teikti ją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms
organizacijoms ir institucijoms, visuomenei.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse:
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, ūkinės veiklos aplinkosauginis
reguliavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų
srities geografijos, ar geologijos, ar chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities
biologijos, ar miškininkystės, ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų
studijų srities aplinkos inžinerijos, ar chemijos inžinerijos, ar pramonės inžinerijos, ar bendrosios
inžinerijos, ar statybos inžinerijos, ar kraštotvarkos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities
viešojo administravimo ar ekonomikos krypties;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais,
išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti,
apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis
bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir veiklos planai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą;
7.3. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją atlieka planuojamos ūkinės veiklos,
įrašytos į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo, rūšių sąrašą, atranką, sprendžia, ar planuojamai ūkinei veiklai, neįrašytai į Planuojamos
ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, ir Planuojamos ūkinės veiklos,
kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašus, turi būti atliekama
atranka, priima išvadą, ar privaloma atlikti šios veiklos poveikio aplinkai vertinimą, nagrinėja ir
tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programas, nagrinėja
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas ir priima motyvuotus sprendimus dėl planuojamos ūkinės
veiklos leistinumo, atlieka atranką ir priima atrankos išvadas, ar privalomas poveikio aplinkai
vertinimas;
7.4. teisės aktų numatytais atvejais nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo atrankos, apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaitas ir teikia išvadas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir vertinimo
dokumentų kokybės;
7.5. pagal kompetenciją išduoda ir keičia taršos leidimus ir taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimus, panaikina jų galiojimą;
7.6. pagal kompetenciją tvirtina Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planus,
išduoda ir keičia leidimus išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, panaikina jų galiojimą;
7.7. vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas;
7.8. pagal kompetenciją derina pateiktus savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo
programas;
7.9. renka, tvarko, analizuoja ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitas;
7.10. pagal kompetenciją derina atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus;
7.11. teisės aktų numatytais atvejais renka, tvarko, analizuoja ūkio subjektų Vandens
naudojimo apskaitos metinių ataskaitų duomenis;
7.12. teisės aktų numatytais atvejais renka, tvarko, analizuoja ūkio subjektų Nuotekų
tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų duomenis;
7.13. teisės aktų nustatytais atvejais renka, tvarko, analizuoja informaciją apie
eksplotuojamus tirpiklius naudojančius įrenginius, tvarko tirpiklius naudojančių įrenginių registrą;
7.14. renka, tvarko, analizuoja aplinkos oro apsaugos metinių ataskaitų duomenis, sudaro
ataskaitas teikiančių ūkinės veiklos objektų sąrašą;
7.15. įstatymų numatytais atvejais renka, kaupia, sistemina ir viešina kurą deginančiuose
įrenginiuose sunaudoto kuro ir iš jų į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitų
duomenis;
7.16. nagrinėja ir raštu derina pelenų naudojimo planus;
7.17. išduoda leidimus perpakuoti augalų apsaugos produktus stacionariose ūkinės veiklos
objektuose;
7.18. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją derina prašymus ar žemės sklypo
naudojimo planus dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius (naudingąsias iškasenas (išskyrus
angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius) ar ertmes išdavimo,
galiojimo sustabdymo ir panaikinimo;
7.19. teisės aktų nustatytais atvejais išduoda leidimus pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir
užtvenktuose ežeruose;
7.20. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda sąlygas naudoti paviršinius vandens telkinius
vandeniui stacionariomis ir mobiliomis vandens išgavimo priemonėmis išgauti;
7.21. renka, tvarko, analizuoja informaciją apie nuotekų tvarkymą didesnėse kaip 1500
gyventojų ekvivalento aglomeracijose;
7.22. teikia foninio aplinkos oro užterštumo duomenis ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui
vertinimo rengėjams;
7.23. registruoja, keičia registracijos duomenis, išregistruoja Gamintojų ir importuotojų
sąvade gamintojus, importuotojus, užsienio valstybių asmenis ir užsienio gamintojus, Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai tiekiančius alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą,
baterijas ar akumuliatorius ir kitus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminiais pripildytas
pakuotes;
7.24. renka, tvarko, analizuoja atliekų surinkėjų, naudotojų (perdirbėjų) ir (ar) eksportuotojų
ataskaitų duomenis apie išrašytus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius
dokumentus ir gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijų ataskaitas apie savo nariams ir pavedimų
davėjams išrašytus patvirtinimus;
7.25. renka, tvarko, analizuoja duomenis, kurių reikia ataskaitoms Europos aplinkos
agentūrai parengti įgyvendinant 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2000/76/EB dėl atliekų deginimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 353);
7.26. renka, tvarko, analizuoja savivaldybių ir regionų plėtros tarybos teikiamą informaciją
apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane
ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje;
7.27. registruoja atliekas surenkančias, vežančias, saugančias, apdorojančias, naudojančias
bei šalinančias įmones Atliekų tvarkytojų valstybės registre;
7.28. renka duomenis apie sąvartynus, kurių reikia ataskaitoms Europos Komisijai parengti
įgyvendinant Tarybos direktyvą 1999/31/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas,
p. 228) dėl atliekų sąvartynų;
7.29. registruoja transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas vykdančius
asmenis (Veiklos vykdytojus), renka, tvarko, analizuoja transporto priemonių techninės priežiūros ir
remonto Veiklos vykdytojų deklaracijos duomenis;
7.30. renka, tvarko, analizuoja dumblo tiekėjų, perduodančių dumblą tręšimui žemės ūkyje,
nuotekų dumblo kokybės apskaitos duomenis;
7.31. teisės aktų nustatytais atvejais derina žemės ūkio naudmenų tręšimo biologiškai
skaidžiomis atliekomis planą;
7.32. derina nuotekų dumblo naudojimo tręšimui (žemės ūkyje ar energetinėms kultūroms)
planą;
7.33. rengia leidimus laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus;
7.34. rengia leidimus žvejoti verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandenyse, išskyrus
privačius vandens telkinius;
7.35. derina teisės naudoti žūklės plotą sprendimus;
7.36. rengia leidimus naudoti žvejybos plotą valstybiniame vandens telkinyje;
7.37. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją apie aplinką nacionalinėms ir
tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms bei
kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams, bendradarbiauja su suinteresuotomis
nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis
keičiantis aplinkosaugine informacija;
7.38. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo
pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________
Išsamesnė informacija apie atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas:
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. 8 706 62007, el. p. v.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas - per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu:

www.testavimas.vtd.lt