Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Vilniuje ir Šilutėje

 

Kviečiame dalyvauti potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaruose Vilniuje ir Šilutėje

Visuomenė kviečiama dalyvauti seminaruose, skirtuose potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių pristatymui bei aptarimui.

Seminarai vyks:

  • 2014 m. kovo 17 d. Vilniuje (13:00 – 16:00 val., viešbutis Ecotel, Slucko g. 8 );
  • 2014 m. kovo 18 d. Šilutėje (13:00 – 16:00 val., viešbutis Deims, Lietuvininkų g. 70).

2011 metais Lietuvos Respublikoje buvo atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas. Jo metu buvo išanalizuoti praeityje įvykę didelio mąsto potvyniai, apžvelgta klimato kaitos įtaka potvyniams ir įvertintos galimybės ateityje kilti panašiems potvyniams. Nustačius prioritetines pavojingas teritorijas, 2012-2014 metais parengti potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai:

 

  • Potvynių grėsmės žemėlapiai, skirti nustatyti užliejamų teritorijų plotus, dėl įvairios kilmės ir tikimybės potvynių.
  • Potvynių rizikos žemėlapiai, skirti įvertinti galimus su potvyniais susijusius neigiamus padarinius žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai.

Potvynių vertinimui surinkti tikslūs duomenys ir naudotos pasaulyje plačiai taikomos metodikos leido pasiekti tikslumą ir detalumą, kuris anksčiau nebuvo galimas. Užliejimų žemėlapiai parengti 1:2000 masteliu, visoms teritorijoms pateikiamos vandens lygio altitudės bei gylio informacija.

 

 

Žemėlapių sudarymui naudotų duomenų pavyzdys Kėdainių mieste

 

 

 

Žemėlapiai bus naudojami rengiant potvynių rizikos valdymo planus, kuriuose, atsižvelgiant į nustatytas užliejamas teritorijas ir galimą žalą, bus numatytos priemonės, skirtos potvynių prevencijai, apsaugai nuo potvynių ir pasirengimui. 

 

Žemėlapių ir rizikos valdymo planų parengimą koordinuoja  Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Žemėlapiai parengti įgyvendinant 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 144-6376) reikalavimus.

 

Prašome pranešti apie dalyvavimą seminare užpildant dalyvio anketą www.hnit-baltic.lt/forma/potvyniai arba atsiunčiant informaciją G. Dūdėnui el. paštu g.dudenas@aaa.am.lt.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūros Upių baseinų valdymo skyrių tel. 870668075.

 

PRELIMINARI SEMINARŲ
“POTVYNIŲ RIZIKOS VERTINIMAS IR VALDYMAS” 
PROGRAMA

 

Kovo 17d. Vilnius (seminaro vieta: viešbutis Ecotel, Slucko g.8)
Kovo 18 d. Šilutė (seminaro vieta: viešbutis Deims, Lietuvininkų g. 70)

 

Seminarų dienotvarkė:
13:00 – 13:30  dalyvių registracija
13:30 – 16:00  pranešimai ir diskusija

 

Pranešimai:
1. Potvynių direktyva ir jos įgyvendinimas (informacija apie 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27), jos objektą ir tikslus, įgyvendinimo Lietuvoje etapus)
2. Potvyniai Lietuvoje (kas yra potvyniai, jų tipai, priežastys, dėl kurių kyla potvyniai Lietuvoje; didžiausi potvyniai, kurie buvo kilę Lietuvoje, jų padaryta žala; skirtingų tikimybių ir scenarijų potvyniai ir jų nustatymo metodikos, informacija, kurią pateikia toks potvynių vertinimas)
3. Potvynių grėsmės žemėlapiai (Informacija apie parengtus potvynių grėsmės žemėlapius, jų sudarymo metodiką, naudotus duomenis, žemėlapių tikslumą, galimas paklaidas, informaciją pateikiamą žemėlapiuose, kaip ji turi būti teisingai interpretuojama ir kokiems tikslams pasiekti ši informacija bus naudojama)
4. Potvynių  rizikos žemėlapiai (Informacija apie sudarytus potvynių  rizikos žemėlapius, jų sudarymo metodiką, naudotus duomenis, žemėlapių tikslumą, galimas paklaidas, informaciją pateikiamą žemėlapiuose, kaip ji turi būti teisingai interpretuojama ir kokiems tikslams pasiekti ši informacija bus naudojama)
5. Praktiniai potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių naudojimo aspektai.
6. Pastabų teikimas ir nagrinėjimas (atsakingos institucijos, kurioms gali būti teikiami paklausimai, pasiūlymai ir pastabos dėl sudarytų potvynių grėsmės žemėlapių, terminai, kiek laiko galima teikti paklausimus, pasiūlymus ir pastabas)

 

Pranešimus skaitys projekto “Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių parengimo Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose paslaugos” ekspertai. Įžanginį žodį tars Aplinkos apsaugos agentūros prie LR Aplinkos ministerijos atstovai.