Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas, A lygis, 11 kategorija

 

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas, A lygis, 11 kategorija

Skelbimo Nr.: 28768

Skelbimo data: 2014-12-15. Dokumentai priimami iki 2014-12-29.

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. AV - 114
(Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d.
įsakymo Nr. AV - 375 redakcija)

PROJEKTŲ VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (26-6T)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės
tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė
reikalinga užtikrinti tinkamą Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) atliekamų viešųjų
pirkimų vykdymą ir koordinavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų
pirkimų organizavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities
ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba teisės krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, su Agentūros nuostatais,
išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti
informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir
pavedimus;
7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešųjų pirkimų srityje, kad
būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. organizuoja viešuosius pirkimus Agentūroje bei teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės skelbimus apie viešuosius pirkimus bei ataskaitas;
7.4. organizuoja Agentūros viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia posėdžius, juos protokoluoja ir
konsultuoja kitus struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūros
teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. vykdo su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų apskaitą, kad būtų įgyvendinti Agentūros
teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus,
tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
                                   ___________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Išsamesnė informacija:
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 62007
El. paštas: v.trainaviciene@aaa.am.lt