Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija)

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija)

Skelbimo nr.: 37177
Skelbimo data: 2017-12-14


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AV-348

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IR TARŠOS PREVENCIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (59-14T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su taršos integruotos prevencijos ir kontrolės reikalavimų įgyvendinimu, ūkinės veiklos aplinkosauginiu reguliavimu, užtikrinti ES geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau - ES GPGB) informacinių dokumentų platinimą ir taikymą, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) ir produktų grupių ekologinio ženklinimo, reikalavimų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: taršos integruota prevencija ir kontrolė, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) ir produktų grupių ekologinis ženklinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos ar gamtinės geografijos, ar geologijos, ar aplinkotyros krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos, ar statybos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ir produktų grupių ekologinį ženklinimą, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotą prevenciją ir kontrolę projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams;
7.2. nagrinėja dokumentus dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) leidimus priėmimo, parengia TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo sprendimų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, atlieka TIPK leidimų sąlygų peržiūrą;
7.3. kaupia ir tvarko informacinius dokumentus apie ES geriausius prieinamus gamybos būdus (toliau - ES GPGB) ir kitas švaresnes technologijas, atlieka ES GPGB, tinkamų Lietuvos ūkiui, atranką, ES GPGB informacinių dokumentų anotacijų parengimą, užtikrina anotacijų, informacijos apie ES GPGB ir kitas švaresnes technologijas suinteresuotiems asmenims pateikimą;
7.4. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo srityje;
7.5. tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 191 nuostatas išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;
7.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis, nacionalines bei tarptautines programas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės srityse bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant produktų grupių ekologinio ženklinimo tvarkymo klausimus;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo kriterijų atskiroms produktų grupėms norminius dokumentus;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja taikant Tarptautinių standartų grupės ISO 14000 dėl aplinkosaugos vadybos ir ekologinio ženklo suteikimo produktų grupėms sistemas;
7.10. nustatyta tvarka dalyvauja Konsultacinio forumo ir Kompetentingos institucijos darbe dėl Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai produktų grupei;
7.11. rengia ir teikia informaciją apie aplinkai Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai gaminių grupei reikšmę, įgyvendinant aplinkos apsaugos požiūriu pažangiausią bei efektyviausią gamybos technologiją bei darnaus vartojimo principus;
7.12. vykdo organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) registraciją pagal patvirtintą tvarką;
7.13. sudaro įregistruotų organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) sąrašą, jį atnaujina ir nustatyta tvarka praneša Europos Komisijai apie šio sąrašo pakeitimus, jei tokie yra;
7.14. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos Aplinkosaugos Generalinio direktorato organizuojamuose susitikimuose, vadovaujantis „2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos" įsteigta Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo Tarybos ir Reguliavimo Komiteto bei Komiteto, įsteigto vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, dėl rengiamų dokumentų taikymo Lietuvos Respublikoje;
7.15. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, rengia ataskaitas iš Europos Komisijos komitetų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje;
7.16. pagal kompetenciją atlieka Nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja organizacijas dėl Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos ar gamintojus importuotojus, vartotojus dėl Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai produktų grupei, funkcijas;
7.17. renka ir kaupia informaciją apie ūkio subjektų įgyvendinamas ar įdiegiamas organizacines bei technologines priemones aplinkos būklei gerinti;
7.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt