Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

 

Skelbimo nr.:

32508

Skelbimo data:

2016-04-29

Dokumentai priimami iki:

2016-05-19

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV -267


VANDENŲ BŪKLĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (69-6T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vandenų būklės vertinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rinkti ir tvarkyti upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų valstybinio monitoringo duomenis, vertinti šios kategorijos vandens telkinių cheminę būklę, pagal kompetenciją rengti ataskaitas, informaciją ir teikti nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių cheminės būklės vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos arba biochemijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vandens apsaugą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vandens apsaugą ir valdymą, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka darbo planuose numatytas ir Skyriaus vedėjo duotas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.2. dalyvauja rengiant upių ir ežerų valstybinio monitoringo metinius planus dėl prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų monitoringo;
7.3. renka ir tvarko upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių valstybinio monitoringo prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų duomenis;
7.4. vertina upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių cheminę būklę pagal valstybinio monitoringo prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų duomenis;
7.5. organizuoja ir koordinuoja Europos Komisijos sudaryto stebėjimo sąrašo pavojingų medžiagų tyrimus upių ir ežerų kategorijos vandens telkiniuose, renka, tvarko ir analizuoja šių tyrimų rezultatus;
7.6. pagal kompetenciją tvarko ir vysto informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistema" Valstybinio vandens monitoringo posistemės dalį dėl upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų duomenų ir Vandenų būklės vertinimo posistemę dėl upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių cheminės būklės vertinimo;
7.7. rengia ir tobulina upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių cheminės būklės nustatymo metodiką;
7.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kaimyninių šalių (Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities) atsakingomis institucijomis dėl tarpvalstybinių upių baseinų rajonų upių ir ežerų kategorijos pasienio vandens telkinių monitoringo ir cheminės būklės vertinimo;
7.9. identifikuoja upių ir ežerų kategorijos vandens telkinius, kuriuose viršijami prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų aplinkos kokybės standartai ir informaciją teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vandenų departamentui ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams;
7.10. rengia ir teikia Agentūros Hidrografinio tinklo skyriui Europos Komisijai teikiamų ataskaitų apie atnaujintus upių baseinų valdymo planus dalis dėl upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių pavojingų medžiagų monitoringo programos, cheminės būklės nustatymo metodikos, cheminės būklės vertinimo;
7.11. rengia ir teikia Aplinkos ministerijos Cheminių medžiagų skyriui Europos Komisijai teikiamos ataskaitos apie patvariuosius organinius junginius dalį dėl upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių monitoringo ir tyrimų rezultatų;
7.12 rengia ir teikia Europos aplinkos agentūros Europos vandens informacinei sistemai ataskaitas apie upių, ežerų ir tvenkinių vandens kokybę (pavojingų medžiagų duomenys);
7.13 rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitas apie stebėjimo sąrašo pavojingų medžiagų tyrimų rezultatus;
7.14. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei, nacionaliniams leidiniams apie aplinkos būklę, Agentūros interneto svetainei;
7.15. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių monitoringo ir cheminės būklės vertinimo srityse, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.16. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus Europos aplinkos agentūros ir kitų Europos Sąjungos institucijų rengiamiems leidiniams apie Europos Sąjungos upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių cheminę būklę;
7.17. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pranešimus ir prašymus;
7.18. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje;
7.19. pagal kompetenciją teikia tarnybinę pagalbą kitiems Agentūros administracijos padaliniams;
7.20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt