Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kviečiame aktyviai dalyvauti komentuojant ir teikiant pasiūlymus upių baseinų rajonų valdymo planų projektams

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti komentuojant ir teikiant pasiūlymus upių baseinų rajonų valdymo planų projektams

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nuostatas, į kurias perkelti ir pagrindinio Europos Sąjungos vandens teisinio dokumento – 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus reikalavimai, Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė ir teikia visuomenei komentuoti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (toliau – UBR) valdymo planų projektus.

 

Siekiant palengvinti vandens ir vandens telkinių valdymą, Lietuvos upių baseinai buvo apjungti į keturis UBR (1 pav.): Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos. Kiekvienam UBR iki 2015 m. galo turi būti parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti UBR valdymo planai ir jų įgyvendinimo priemonių programos. Šiais dokumentais bus vadovaujamasi gerinant šalies vandens telkinių būklę 2016-2021 m.

 

Lietuvoje išskirti UBR

 

Šiuo metu visuomenei teikiamuose UBR valdymo planų projektuose apibūdinta dabartinė UBR būklė, apibendrinti ją sąlygojančios žmogaus veiklos poveikio analizės rezultatai, pateikiama informacija apie vandensaugos tikslus, išskirtus rizikos vandens telkinius, kuriuose iki 2021 m. nepritaikius priemonių nebus pasiekta gera būklė.

 

UBR valdymo planų projektai yra skirti visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, bei kitiems socialiniams partneriams. Kviečiame susipažinti su šiais dokumentais ir aktyviai dalyvauti teikiant pastabas bei siūlymus. Pažymime, kad Jūsų aktyvus dalyvavimas bus naudingas parengiant galutinius UBR valdymo planus, kuriuose bus nustatyti vandensaugos tikslai ir priemonės jiems siekti.  

 

Komentarus ir pasiūlymus prašome pateikti iki 2015 m. birželio 22 d. Aplinkos apsaugos agentūrai raštu (Upių baseinų valdymo skyrius, Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311 Vilnius) arba el. pašto adresu aaa@aaa.am.lt.

 

Nemuno upių baseinų rajono valdymo plano projektas

Lielupės upių baseinų rajono valdymo plano projektas

Ventos upių baseinų rajono valdymo plano projektas

Dauguvos upių baseinų rajono valdymo plano projektas