Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas“ (CHEMSEA) tiriamoji ekspedicija 2013 m. balandžio 26-29 d.

 

Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas“ (CHEMSEA) tiriamoji ekspedicija 2013 m. balandžio 26-29 d.

Per II pasaulinį karą Baltijos jūroje buvo nuskandinta apie 55 000 tonų cheminio ginklo medžiagos (toliau - CGM). Oficialios skandinimo vietos - Bornholmo ir Gotlando gelmės.

Dalis Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos, 70 jūrmylių (apie 130 km) nuo Lietuvos krantų, patenka į Gotlando cheminio ginklo laidojimo rajoną (1 pav.).

1 pav. CHEMSEA tyrimų vietos Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje.

 

Vertinant šios problemos aktualumą ir svarbą 2003 m. įvykdyta pirmoji kompleksinė tiriamoji ekspedicija į cheminės ginkluotės kapinyno rajoną. Ekspediciją vykdė Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centras (nuo 2010 m. Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas) mokslinių tyrimų laivu “Vėjas” bei Krašto apsaugos ministerijos KJP minų medžiojimo laivu M-51 “Kuršis”.


Paimti mėginiai buvo analizuojami Jūrinių tyrimų centro laboratorijose ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Jūros aplinkos laboratorijoje Monake. Gauti tyrimų rezultatai įvertino paskandinto cheminio ginklo rajono ekologinę būklę (Jūrinių tyrimų centras, 2004; Garnaga, Stankevičius, 2005; Garnaga et al., 2006).
 Nuo 2011 m. birželio mėnesio Aplinkos apsaugos agentūra dalyvauja tarptautiniame projekte „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas“ (CHEMSEA), kuris kofinansuojamas pagal Baltijos jūros regiono programą 2007-2013 m. CHEMSEA tai mokslinių institutų ir turinčių sprendimo teisę organizacijų bendradarbiavimas, sukurtas tam, kad įvertinti ir sumažinti jūros dugne netoli CGM skandinimo vietų vykdomų veiklų (žvejybos ir kt.) riziką. Įgyvendinant CHEMSEA projektą bus paruoštos rekomendacijos, apmokytos suinteresuotos šalys ir organizacijos siekiant padidinti saugumą vykdant veiklas po vandeniu.


Įgyvendindamas projektą „CHEMSEA“ Jūrinių tyrimų departamentas 2013 m. balandžio 26-29 dienomis mokslinių tyrimų laivu „Vėjūnas“ atliko tiriamąją ekspediciją palaidoto cheminės ginkluotės kapinyno rajone.


Ekspedicijos metu 11 tyrimų vietose (1 pav.) atlikti hidrologiniai matavimai, vandens, dugno nuosėdų, zoobentoso mėginių ėmimas laboratorinei analizei (2, 4 pav.). Cheminio ginklo medžiagų dugno nuosėdose buvimas buvo analizuojamas kiekvieną kartą po paėmimo portatyviniu cheminių medžiagų detektoriumi (ChemPro100i) (3 pav.). Detaliam ištyrimui mėginiai išsiųsti į Švedijos gynybos tyrimų agentūros (Swedish Defence Research Agency, FOI), Suomijos cheminio ginklo konvencijos patikros/kontrolės instituto  (Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention, VERIFIN), Lenkijos mokslų akademijos Okeanologijos instituto (Institute of Oceanology Polish Academy of Science, IOPAS) ir Lietuvos Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto laboratorijas.
Be specialiųjų ekspedicijų palaidotame cheminio ginklo rajone, vyksta ir nuolatiniai tyrimai pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą. Rajone yra monitoringo vieta, kurioje atliekami hidrometeorologiniai, hidrocheminiai, specifinių teršalų ir hidrobiologiniai tyrimai.


Literatūra:
1. AM Jūrinių tyrimų centras, 2004. Baltijos jūroje nuskandinto cheminio ginklo poveikio aplinkai įvertinimas. Klaipėda.
2. Garnaga G., Stankevičius A., 2005. Arsenic and other Environmental Parameters at the Chemical Munitions Dumpsite in the Lithuanian Economic Zone of the Baltic Sea. Environmental research, engineering and management, 3(33), 24-31.
3. Garnaga G., Wyse E., Azemard S., Stankevičius A., de Mora S., 2006. Arsenic in sediments from the southeastern Baltic Sea. Environmental pollution 144, 855-861.

 

 

 2 pav. Gruntotraukio iškėlimas.

 

 

 

 

 

  3 pav. Dugno nuosėdų analizė portatyviniu cheminių medžiagų detektoriumi.

 

 

 

 4 pav. Dugno nuosėdų mėginių paėmimas.