Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 30438)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 30438)

 

Skelbimo nr.: 30438

Skelbimo data: 2015-08-12

Dokumentai priimami iki 2015-08-21

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. AV - 249
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. AV-189
redakcija)

APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTO
KLIMATO KAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (37-6T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos srityje, rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą ir prognozes, užtikrinti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę, vertinimą bei teikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaita ir vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar chemijos inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar chemijos, ar fizikos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 6 mėnesių darbo patirtį klimato kaitos srityje;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, klimato kaitą, aplinkos oro apsaugą, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo sprendimus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaita, gerai išmanyti Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos metodiką ir gaires, dokumentų tvarkymą ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles ir Agentūros
nuostatus, būti susipažinus su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita žemės ūkio ir miškų ūkio sektoriuose;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa ir statistinėmis
kompiuterinėmis programomis (Statistica ir pan.);
6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir veiklos planai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą, apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.3. bendradarbiauja su ekspertais atsakingais už žemės ūkio sektoriaus ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus nacionalines išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos dalių parengimą, kontroliuoja, sistemina bei apibendrina atliktų ekspertinių duomenų analizių ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimų aprašomąsias dalis ir bendrąsias atsiskaitymo formos lenteles, kad būtų užtikrintas reikalavimus atitinkantis kokybiškas Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos parengimas;
7.4. dalyvauja Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriato ir Europos
Komisijos ekspertų vykdomose nacionalinių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų peržiūrose, teikia atsakymus į JT ir EK ekspertų pateiktus klausimus ir pastabas, susijusias su tarptautinių ekspertų pateiktomis vertinimo ataskaitomis tam, kad būtų užtikrintas tinkamas ŠESD apskaitos ataskaitų įvertinimas;
7.5. dalyvauja rengiant nacionalines išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitas, apibendrinant atskirų sektorių ekspertų atliktas ekspertinių duomenų analizių ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimų aprašomąsias dalis bei bendrąsias atsiskaitymo formos lenteles (CRF formate), kad būtų užtikrintas reikalavimus atitinkantis kokybiškas ataskaitų parengimas bei darniam vystymuisi reikalingos informacijos sklaida;
7.6. koordinuoja informacijos, susijusios su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimu, surinkimą, tikrinimą ir archyvavimą;
7.7. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja vertinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozes žemės ūkio sektoriuje bei žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje;
7.8. dalyvauja tarptautinėse programose ir projektuose, susijusiuose su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita ir ataskaitų rengimu;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant šalies poziciją šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ir prognozių klausimais;
7.10. pagal kompetenciją teikia konsultacijas suinteresuotoms institucijoms šiltnamio efektą
sukeliančių dujų apskaitos duomenų surinkimo ir vertinimo klausimais, kad būtų užtikrintas geresnis teisės aktų reikalavimų vykdymas;
7.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo
pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


__________________________

 

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt