Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Skelbimo nr.: 40706
Skelbimo data: 2019-01-16


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. AV-151
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2018 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. AV-296
redakcija)


GYVOSIOS GAMTOS LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (79-5T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) funkcijas ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas gyvosios gamtos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, gyvosios gamtos apsaugą, jos išteklių naudojimą bei ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą gyvosios gamtos srityje, su tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais laukinės gyvūnijos ir augalijos apsaugą; 
6.3. būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo Agentūros nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų rengiamų teisės aktų projektų ir jų tobulinimo;
7.3. atlieka asmenų pareiškimų, pasiūlymų ir skundų dėl ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje nagrinėjimą;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti 2014 m. spalio 22 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo 8 ir 9 straipsniuose numatytus leidimus, rengia šių dokumentų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia 2014 m. spalio 22 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo 8 ir 9 straipsniuose numatytų leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo bei galiojimo sustabdymo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia 2014 m. spalio 22 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo numatytų paraiškų Europos Komisijai ir nenumatytų atvejų planų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui; 
7.7. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimo, šių leidimų galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl leidimų naudoti laukinius gyvūnus išdavimo, rengia šių leidimų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.9. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ar juridinius asmenis, kitas valstybės institucijas, įstaigas ar organizacijas ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, gyvosios gamtos išteklių naudojimo klausimais;
7.10. pagal kompetenciją kaupia, tvarko, rengia ir teikia ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo gyvosios gamtos srityje duomenis bei informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
7.11. pagal kompetenciją talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.12. dalyvauja planuojant, rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas bei projektus bei tyrimus gyvosios gamtos srityje;
7.13. dalyvauja seminaruose, pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
7.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68 044
El. paštas: darius.mikelaitis@aaa.am.lt