Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departmanto Hidrochemijos skyriaus vyresnysis specialistas

 

Jūrinių tyrimų departmanto Hidrochemijos skyriaus vyresnysis specialistas

 

DARBO VIETA KLAIPĖDOJE

 

Skelbimo Nr.: 2199

Skelbimo data: 2014-05-19

Skelbimas publikuojamas iki: 2014-05-30

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus vyresnysis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AV-117

 

JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
HIDROCHEMIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (30-7T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros
valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

 

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyresniojo
specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau
vadinama - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, vykdyti Valstybinę aplinkos
monitoringo programą, atlikti hidrocheminius tyrimus, rengti kokybės sistemos dokumentus pagal
standarto LST EN ISO /IEC 17025 reikalavimus.

 

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -
kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje -
valstybinis aplinkos monitoringas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities chemijos
krypties arba technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos krypties, arba biomedicinos
mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą,
aplinkos monitoringą, su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais, išmanyti dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025
reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer
kompiuterine programa;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai
dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei
pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. atlieka hidrocheminius tyrimus pagal įvairias programas, ypatingųjų ekologinių ir kitų
ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais, atlieka tyrimų rezultatų analizę, sistemina tyrimų medžiagą,
įveda duomenis į duomenų bazę;
7.3. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje,
rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.4. dalyvauja reisuose, vykdant Baltijos jūros, Kuršių marių, ežerų ir tvenkinių bei upių
monitoringą, kitų mėginių paėmimuose ir juos analizuojant;
7.5. dalyvauja įgyvendinant jūrinės aplinkos tyrimų programas ir projektus;
7.6. nustatyta tvarka ruošia atitinkamas ataskaitas ir informaciją apie darbų eigą, rezultatus ir
problemas;
7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad
būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tranautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
________________
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 8 706 62007, el.p. v.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

e čia norėdami įvesti puslapio tekstą)