Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 11 kategorija (skelbimo Nr. 22381)

 

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 11 kategorija (skelbimo Nr. 22381)

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 30 testo klausimų.

 

 

Skelbimo numeris: 22381

 

Skelbimo data: 2012-02-08

 

Dokumentai priimami iki 2012-02-21

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti nacionalinių ir tarptautinių projektų, projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir kitų šaltinių, įgyvendinimo koordinavimą, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) atliekamų viešųjų pirkimų vykdymą, koordinavimą. 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – projektų valdymas ir viešųjų pirkimų organizavimas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba teisės krypties;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos teikimą bei ES struktūrinių fondų administravimą ir finansavimą, būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.7. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;

6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Open Office, Internet Explorer.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešųjų pirkimų, projektų valdymo srityse, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.3. organizuoja viešuosius pirkimus Agentūroje bei teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbimus apie viešuosius pirkimus bei ataskaitas;

7.4. organizuoja Agentūros viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia posėdžius, juos protokoluoja ir konsultuoja kitus struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.5. rengia bei dalyvauja rengiant pavestų nacionalinių ir tarptautinių projektų, tarp jų finansuojamų iš ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių, paraiškas, įgyvendinimo ataskaitas bei užtikrina pavestų projektų įgyvendinimo priežiūros organizavimą, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai;

7.6. vykdo su viešaisiais pirkimais ir projektais susijusių dokumentų apskaitą, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilniuje

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:  8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt