Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija > Teisės aktų pažeidimai > Teismo sprendimai

 

Teismo sprendimai

 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-04-09 sprendimas adm. byloje Nr. I-230-142/14

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-01-22 nutartis adm. byloje Nr. A502-2102/14

 Įsiteisėjusiu 2015-01-22  Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-07-09 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-230-142/14 panaikinta Aplinkos apsaugos agentūros galutinė atrankos išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo (nagrinėta ūkinė veikla - kiaulių komplekso modernizavimo priemonių įdiegimas)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-12-19 nutartis adm.b. Nr. eA-5042-556/2017

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-12-19 nutartimi suformuotą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, nuo šiol teiks informaciją valstybės tarnautojams, kurių pareigybės naikinamos, įspėjimo laikotarpiu apie laisvas pareigybes tiek individualiai, tiek viešai paskelbiant, pvz., AAA intranete.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-01-09 nutartis adm. b. Nr. A-1497-261/2017

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio  teismo 2018-01-09 nutartimi suformuotą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, kai asmuo kreipiasi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl kadastro duomenų patikslinimo Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre ir remiasi žemės reformos žemėtvarkos projektais, papildomai kreipiasi į Nacionalinę žemės tarnybą  prie Žemės ūkio ministerijos.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-02-15 nutartis adm. b. Nr. eA-82-492/2018

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 -02-15 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-82-492/2018 panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015-12-15 įsakymas "Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo".

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-02-15 nutartimi suformuotą teismo praktiką Agentūros valstybės tarnautojo elektroniniuose laiškuose teiginius, pasižyminčius asmeniškumu ir dėl to peržengiančius dalykinio bendravimo ribas, vertins atsižvelgdama į susirašinėjimo aplinkybes ir kontekstą ar pažeidimas laikytinas mažareikšmiu ir dėl to nedarančiu pagrindo taikyti tarnybinę atsakomybę.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-03-01 nutartis adm.b. Nr. eA-114-662/2018

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-03-01 nutartimi suformuotą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką,   asmeniui, pateikusiam pranešimą dėl galimo nusižengimo ir prašymą suteikti informaciją apie pradėtus (nepradėtus) tarnybinius nusižengimus,  kai tuo metu nebuvo pabaigta tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūra ir nebuvo pateikta nuoroda į AAA interneto svetainėje skelbiamą informaciją. pateikė prašomą informaciją apie pradėtus (nepradėtus) tarnybinius nusižengimus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-05-02 sprendimas adm.b. Nr. A-1810-624/2018

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo  2018-05-02 sprendimu administracinėje byloje Nr. A-1810-624/2018 panaikinta Aplinkos aspaugos agentūros 2016-05-27 galutinė atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-5592 Dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro karjero telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo nurodant, jog poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros dėl planuojamos vykdyti veiklos Pašilių žvyro telkinyje  dalis, susijusi su atrankos išvados viešinimu ir galutinės  atrankos išvados priėmimu turės būti pakartota.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-10-29 nutartis adm. b. Nr. eA-2577-624/2018

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-10-29 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-2577-624/2018  įsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-08-24 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-398-463/2017, kuriuo panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros 2016-04-27 sprendimas Nr. (27)-A4-4426 "Dėl licencijos galiojimo panaikinimo". Agentūros sprendimas panaikintas tuo pagrindu, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2017-04-03 išnagrinėjęs norminę administracinę bylą Nr. I-5-662/2017, pripažino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo Nr. D1-528 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leiidmų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo" 2.3-2 papunktį prieštaraujančiu konstituciniams teisinės valstybė, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 (suvestinė redakcija nuo 2016-04-01) 19-1 straipsnio  nuostatoms.