Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), A lygis, kategorija - 12.

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), A lygis, kategorija - 12.

 

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 50 testo klausimų


 

Skelbimo numeris: 22735

 

Skelbimo data: 2012-03-30. 

 

Dokumentai priimami iki 2012-04-12

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) funkcijas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūros atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityje, koordinuoti regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo kontrolės organizavimo ir vykdymo srityje, vykdyti regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos priežiūrą ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl šio darbo gerinimo.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos ar geografijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir Agentūros nuostatais;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;

6.4. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo Agentūros nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo kontrolės srityje įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą;

7.2. rengia bei nagrinėja teisės aktų projektus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo srityje ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, siekiant užtikrinti teisės aktų atitiktį Agentūros veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;

7.3. koordinuoja regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą valstybinės gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo kontrolės vykdymo srityje bei prioritetinių priemonių gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymui gerinti įgyvendinimą;

7.4. organizuoja kartu su regionų aplinkos apsaugos departamentais gaminius ir pakuotę išleidžiančių į rinką ir gaminių ir pakuočių atliekas tvarkančių įmonių patikrinimus ir teikia išvadas, pasiūlymus dėl kontrolės efektyvumo didinimo;

7.5. teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo srityje, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą;

7.6. nagrinėja asmenų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo srityje, 

7.7. nagrinėja gaminių ir pakuočių išleidimo į rinką ir gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo apskaitos, judėjimo ir pažymų išdavimo apie sutvarkytas atliekas problemas ir teikia pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo.

7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. Nr.9, LT-09311 Vilniuje

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt