Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas A lygis 10 kategorija)

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas A lygis 10 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 2920

Skelbimo data: 2015-01-29

Skelbimas publikuojamas iki: 2015-02-06

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2012 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. AV-103
(Pakeista Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2013 m. rugsėjo30 d. įsakymu
Nr. AV-231)

 

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (40-12T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Cheminių medžiagų skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė
reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra)
sprendimus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) duomenų bazės
tvarkymą, 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), 2008 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir preparatų (mišinių) klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) bei įgyvendinti teisės
aktus ir Agentūros sprendimus Lietuvos Respublikoje gaminamų, importuojamų, eksportuojamų,
naudojamų gamyboje ir tiekiamų į rinką cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -
cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) duomenų bazės tvarkymas, lakiųjų organinių junginių ir
fluorintų šiltnamio dujų apskaitos duomenų kaupimas ir tvarkymas, cheminių medžiagų ir preparatų
(mišinių) registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai bei klasifikavimas, ženklinimas ir
pakavimas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities
chemijos arba biochemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir
aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bioinžinerijos arba aplinkos
inžinerijos, arba chemijos inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą,
viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų valdymą, būti gerai
susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
Internet Explorer, Open Office;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti,
sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas bei darbo planuose numatytas užduotis,
kad būtų įgyvendinti skyriaus metiniai darbų planai;
7.2. pagal kompetenciją įgyvendina teisės aktus, Agentūros vadovybės sprendimus viešojo
administravimo ir cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityse, pagal skyriaus
kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir
kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamiems teisės aktų
projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. priima iš gamintojų, importuotojų, profesionaliųjų naudotojų, platintojų, eksportuotojų
dokumentus ir jų pakeitimus, duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus
(mišinius), tikrina jų patikimumą bei tikslina gautą informaciją, tvarko cheminių medžiagų ir
preparatų (mišinių) duomenų bazę, užtikrina pateiktų dokumentų, duomenų ir informacijos saugą,
teikia duomenis ir informaciją duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka, teikia informaciją
interneto svetainei http://gamta.lt, kad būtų užtikrinta informacijos sklaida;
7.4. dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamų darbo grupių veikloje
informacijos ir duomenų apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) tvarkymo klausimais,
kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. rengia ataskaitas apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas,
eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) Europos
Sąjungos ir nacionalinėms institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, dalyvauja rengiant
ataskaitas EK ir ECHA apie REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, kad
būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. dalyvauja nagrinėjant ECHA Rizikos vertinimo komitete pateiktas dokumentacijas dėl
cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo, autorizacijos bei apribojimų, ECHA Valstybių
narių komitete pateiktas dokumentacijas dėl cheminių medžiagų įtraukimo į kandidatinį didelį
susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą bei tolesnį jų įtraukimą į REACH reglamento
XIV priedą (Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas);
7.7. teikia konsultacijas, rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą įmonėms dėl dokumentų ir
duomenų pateikimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo
pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 8 706 62007, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)