Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 31700

Skelbimo data: 2016-02-05. Dokumentai priimami iki 2016-02-26

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. AV-1


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
ANALITINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (33-11T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, organizuoti ir vykdyti stacionarių bei mobilių aplinkos oro taršos šaltinių valstybinę laboratorinę kontrolę Klaipėdos regione, organizuoti ir vykdyti oro mėginių paėmimą ir tyrimų atlikimą ypatingų ekologinių situacijų bei avarijų atvejais, vykdyti ežerų monitoringą Klaipėdos - Šiaulių regione.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinė laboratorinė kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, analitinę kontrolę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotus pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. ima oro mėginius ir atlieka tyrimus pagal Klaipėdos regiono stacionarių ir mobilių aplinkos oro taršos šaltinių valstybinės laboratorinės kontrolės planą;
7.3. organizuoja ir operatyviai ima aplinkos oro mėginius ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais;
7.4. pagal kompetenciją sprendžia emisijų į aplinkos orą kontrolės ir tyrimų klausimus;
7.5. ima vandens mėginius Klaipėdos - Šiaulių regione ir pristato juos laboratorijoms tolimesniems tyrimams, vykdant ežerų monitoringo programą;
7.6. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt