Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento vyriausiasis specialistas (A lygis, 12 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento vyriausiasis specialistas (A lygis, 12 kategorija)

Skelbimo nr.: 31599

Skelbimo data: 2016-01-27. Dokumentai priimami iki 2016-02-17

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Jūrinių tyrimų departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. AV-24


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (28-3T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento (toliau - Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos tyrimų srityje, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų diegimą, vadybos sistemos veikimą ir vykdomų aplinkos tyrimų atitiktį keliamiems reikalavimams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO /IEC 17025.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties;
6.2. turėti vienerių metų darbo patirtį cheminių tyrimų laboratorijoje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, metrologiją, cheminių tyrimų laboratorijų kompetencijai keliamus reikalavimus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos šalių taikomomis kokybės vadybos, administracinėmis ir techninėmis sistemomis, skirtomis laboratorijų veiklai valdyti, su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Departamento direktoriaus duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus bei rengiant instrukcijas, ataskaitų projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. organizuoja vadybos sistemos, atitinkančios atandarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, veikimą Departamente, koordinuoja Departamento skyrių techninę veiklą, kad būtų užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimai tyrimų metodų įteisinimui, įrenginių matavimų siečiai užtikrinti;
7.4. atlieka vidinius auditus ir teikia pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos reikalavimus, kad būtų užtikrintas kokybės vadybos sistemos pagal standartą lST EN ISO/IEC 17025 funkcionavimas;
7.5. organizuoja Departamente mokymus laboratorinio darbo kokybės vadybos sistemos rezultatyvumui gerinti, kad būtų užtikrintas kokybės sistemos funkcionavimas;
7.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
______________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt