Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), A lygis, 10 kategorija (skelbimo Nr. 21831)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), A lygis, 10 kategorija (skelbimo Nr. 21831)

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 40 testo klausimų.

 

Skelbimo numeris: 21831;


Skelbimo data: 2011-11-04;


Dokumentai priimami iki 2011-11-17.

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Upių baseinų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento (toliau – departamentas) Upių baseinų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo ir aplinkosaugos srityje, užtikrinti upių baseinų rajonų vandens telkinių ir vandens valdymo, naudojimo bei apsaugos administravimo sistemos vystymą Lietuvos Respublikos teritorijoje, vandensaugos tikslų vandens telkiniuose nustatymą bei priemonių jiems pasiekti rengimą ir įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – vandens valdymas ir apsauga.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties;
6.2. turėti vienerių metų darbo patirtį vandens apsaugos srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, upių baseinų rajonų valdymo principus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos ministerijos ir Agentūros nuostatais, Europos Sąjungos vandens srities direktyvų reikalavimais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Open Office;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant upių baseinų rajonų valdymo planus bei priemonių programas nustatytiems vandensaugos tikslams pasiekti, dalyvauja organizuojant ES Potvynių direktyvos ir ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB įgyvendinimą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. pagal kompetenciją prisideda rengiant norminių teisės aktų projektus, tarptautines sutartis, nacionalines bei tarptautines programas ir projektus vandensaugos tikslų nustatymo, vandens telkinių būklės gerinimo priemonių ir upių baseinų rajonų valdymo planų rengimo ir įgyvendinimo srityse, kad būtų įgyvendinami Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. prisideda organizuojant visuomenės informavimą, švietimą ir įtraukimą į vandens ir vandens telkinių valdymą upių baseinų rajonų pagrindu, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių darbo grupių veikloje ir įgyvendina šių darbo grupių parengtus dokumentus Lietuvoje vandens apsaugos ir valdymo srityje, rengia ir dalyvauja rengiant ataskaitas tarptautinėms ir Europos Sąjungos institucijoms, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 
Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A. Juozapavičiaus g. Nr.9, LT-09311 Vilniuje
 
Išsamesnė informacija apie konkursą:  8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt