Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Paskelbta Valstybės tarnybos departamento internetiniame puslapyje http://www.vtd.lt

 

Skelbimo Nr. 826

 

Skelbimas galioja iki 2013-03-15.

 

Pakaitinio valstybės tarnautojo įsidarbinimo laikotarpis iki 2014-06-30.

 

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Pareigybės aprašymas:

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Teisės ir personalo skyriaus (toliau vadinama -skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų teisėkūros reikalavimų įgyvendinimą, teikti teisines išvadas Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) priskirtose reguliavimo srityse.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisėkūra.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, aplinkos apsaugą, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Open Office;

6.4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti ir taikyti teisės aktus, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Agentūros kompetencijos srityse, pagal kompetenciją nagrinėja Agentūros struktūrinių padalinių parengtus norminių teisės aktų projektus, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti teisės aktų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl Agentūros parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus rengėjams dėl jų tikslinimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant sutarčių, sudaromų įgyvendinant Agentūros ūkinę ir finansinę veiklą, kitų Agentūros vardu sudaromų sutarčių, projektus, teikia pastabas dėl jų rengėjams, kad būtų įgyvendinti visi Agentūros įsipareigojimai;

7.3. vizuoja Agentūros struktūrinių padalinių specialistų parengtus teisės aktų projektus, registruoja teisės aktų projektus Teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje, kad būtų įgyvendinti teisėkūros reikalavimai;

7.4. rengia rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, vadovybės pasitarimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.6. nustatyta tvarka teikia konsultacijas teisėkūros klausimais Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. 8 706 62007, el. p. v.trainaviciene@aaa.am.lt

 

Dokumentų pateikimo būdas - el. paštu.