Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

 

Skelbimo nr.:

34393

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2016-11-30

2016-12-20

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. vasario 24 įsakymu Nr. AV - 67


ORO KOKYBĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (68-10T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Oro kokybės vertinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti duomenų ir informacijos apie aplinkos oro taršą kaupimą ir vertinimą, teikti informaciją apie aplinkos oro taršą nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, visuomenei.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - aplinkos oro kokybės vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos, arba fizikos, arba chemijos, arba geografijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos oro kokybę, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendintas Skyriaus veiklos planas;
7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus aplinkos oro taršos bei aplinkos oro kokybės vertinimo srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.3. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su teršalų išmetimų į aplinkos orą vertinimu taikant modeliavimo metodą, užtikrindamas ES direktyvų ir kitų tarptautinių teisės aktų reikalavimų aplinkos oro taršos lygiams vykdymą;
7.4. užtikrina duomenų apie teršalų emisijų faktorius ir išmetamus teršalus rinkimą šalies mastu;
7.5. vykdo žemės ūkio sektoriuje į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaitą, rengia ataskaitas;
7.6. vykdo į aplinkos orą išmetamo lakiųjų organinių junginių kiekio apskaitą pagrindiniuose lakiuosius organinius junginius išmetančiuose ūkio sektoriuose;
7.7. rengia ataskaitas dėl nacionalinės aplinkos oro teršalų apskaitos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/81/EB reikalavimus ir pagal Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos reikalavimus;
7.8. įsisavina bei diegia naujus pažangesnius aplinkos oro taršos vertinimo metodus, naudodamas naujas aplinkos oro teršalų inventoriaus bei išmetimų vertinimo matematinių modelių versijas, užtikrindamas geresnį teisės aktų reikalavimų aplinkos oro taršos srityje vykdymą;
7.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas išmetamo teršalų kiekio apskaitos klausimais, užtikrindamas geresnį teisės aktų reikalavimų aplinkos oro taršos srityje vykdymą;
7.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt