Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 12 kategorija)

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 12 kategorija)

 

Skelbimo nr.:

4794

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2016-07-01

2016-07-18

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. AV-67

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IR TARŠOS PREVENCIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (59-11T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau - Departamentas) Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su taršos integruota prevencijos ir kontrolės reikalavimų įgyvendinimą, atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijose ir darbo grupėse Pramoninės taršos prevencijos ir kontrolės klausimais, Europos Komisijos Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo komiteto ir GPGB ekspertų forumo susitikimuose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: taršos integruota prevencija ir kontrolė, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities biochemijos ar geografijos, ar geologijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar pramonės inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir pasiekti tikslai;
7.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotą prevenciją ir kontrolę projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams;
7.3. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau - TIPK leidimas) priėmimo, TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, peržiūri TIPK leidimų sąlygas;
7.4. vykdydamas 7.3 punkte apibrėžtą funkciją, nagrinėja atliekų naudojimo ir šalinimo techninių reglamentus, parengia sprendimų projektus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.5. vykdydamas 7.3 punkte apibrėžtą funkciją, nagrinėja ir teikia peržiūrai kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, parengia sprendimų projektus dėl šių programų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.6. atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, konsultuoja Departamento teritorinius skyrius, kitus Agentūros struktūrinius padalinius, fizinius ar juridinius asmenis, kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo procesų klausimais;
7.7. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse, Pramoninės taršos prevencijos ir kontrolės klausimais taip pat Europos Komisijos Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo komiteto susitikimuose;
7.8. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos Tarybos darbo grupės ir Europos Komisijos komitetų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje;
7.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis, nacionalines bei tarptautines programas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės srityse bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.10. pagal savo veiklos sritis talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 


Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

Skelbimas publikuojamas iki:

2016-07-18