Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 11 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 36906
Skelbimo data: 2017-11-14


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. AV-318


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
ANALITINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (33-14T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Analitinės kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti aplinkos oro taršos šaltinių valstybinę laboratorinę kontrolę ir upių bei ežerų valstybinį monitoringą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiosiose veiklos srityse - valstybinė laboratorinė kontrolė ir upių bei ežerų valstybinis monitoringas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugos valstybinę laboratorinę kontrolę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.4. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.2. ima oro mėginius ir atlieka tyrimus pagal Klaipėdos regiono stacionarių ir mobilių aplinkos oro taršos šaltinių valstybinės laboratorinės kontrolės planą;
7.3. organizuoja ir operatyviai ima aplinkos oro mėginius ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais;
7.4. pagal kompetenciją sprendžia emisijų į aplinkos orą kontrolės ir tyrimų klausimus;
7.5. ima vandens ir dugno nuosėdų mėginius Klaipėdos - Šiaulių regione, vykdant ežerų monitoringo programą;
7.6. ima vandens ir dugno nuosėdų mėginius Klaipėdos regione, vykdant upių monitoringo programą;
7.7. vykdamas į tarnybines komandiruotes vairuoja tarnybinį automobilį;
7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt